ซีพี ออลล์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “ธนาคารขยะ” และ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์” โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี ในโครงการ CP ALL CONNEXT ED

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ “School Partner” คุณธงชัย แววสวัสดิ์ ผู้จัดการเขตพิเศษ ส่วนงานปฏิบัติการ 3- REU พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีคุณพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

การนี้ ได้หารือและให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนา “โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล” เสริมแนวคิดการเป็น “โรงเรียนคาร์บอนต่ำ” (Low Emission School) มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันนอกจากกิจกรรมด้านการจัดการของเสีย (ธนาคารขยะ) แล้ว ซีพี ออลล์ เตรียมสนับสนุนการจัดอบรมกิจกรรมด้านป่าไม้และการเกษตร และกิจกรรมด้านพลังงาน อีกด้วย นอกจากนี้ ซีพี ออลล์  ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชนผ่านโครงการ “ALL SME MARKET PLACE” ติดอาวุธสู่การเป็นวิสาหกิจโรงเรียน (School Enterprise) เพิ่มโอกาส เสริมทักษะด้านวิชาชีพส่งเสริมรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน

พร้อมกันนี้ได้มอบ All magazine แก่ห้องสมุดโรงเรียนฯ เพื่อส่งเสริมการอ่านและร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาอีกด้วย โอกาสนี้คณะทำงานได้เยี่ยมชม “ธนาคารขยะรีไซเคิล” รวมถึง “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์” ที่มีทั้งกิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ตามฤดูกาล นาข้าวอินทรีย์ สวนสมุนไพรชุมชน ปุ๋ยหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ การเพาะเห็ด การเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ ไก่ไข่อารมณ์ดี และบ่อปลานิลธรรมชาติต้นทุนต่ำอีกด้วย

อนึ่ง การพัฒนาโครงการของกลุ่มโรงเรียน CP ALL CONNEXT ED ดำเนินการตามแผน “School Development Project 4.0” การพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์องค์ความรู้บูรณาการสู่ “หลักสูตรท้องถิ่น” ต่อยอดสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (Community Learning Center) เพื่อรองรับบริบทในอนาคต โดย ซีพี ออลล์ ยินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อตอบโจทย์แนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning) ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing”

 

ที่มา CP ALL