ซีพี ออลล์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน“โคก หนอง นา โมเดล” ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ จ.ปราจีนบุรี ในโครงการ CP ALL CONNEXT ED

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านวังดินสอ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาโรงเรียน “School Development Project 4.0” นวัตกรรมแผนพัฒนาโรงเรียน CP ALL CONNEXT ED โดยมีคุณสุจิตรา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินสอ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

การนี้ ได้หารือด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนพร้อมดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน อาทิ โครงการด้านการจัดการของเสีย โครงการด้านป่าไม้และการเกษตร และโครงการด้านพลังงาน ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้คำแนะนำด้านการผลิตสินค้า รวมถึงการสนับสนุนช่องทางประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนในโครงการ ALL SME MARKET PLACE พร้อมกันนี้ได้มอบ All magazine แก่ห้องสมุดโรงเรียนฯ​ เพื่อส่งเสริมการอ่านและร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาอีกด้วย

โอกาสนี้คณะทำงานได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ในฐานการเรียนรู้บันได 9 ขั้น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินสอ โดยมี ซีพี ออลล์ ร่วมให้การสนับสนุน  ผ่านการจัดสรรพื้นที่ “โคก” คือพื้นที่สูงไว้ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง “หนอง” คือพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี และ “นา” พื้นที่เพาะปลูกทั้งอาหารหลักอย่างข้าว รวมถึงอาหารเสริมคือผักสวนครัว อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นหลักประกันความยั่งยืนในการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายในการส่งต่อและสนับสนุนองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการ “บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น” ตามแนวทางของโครงการของกลุ่มโรงเรียน CP ALL CONNEXT ED ครบทุกมิติความยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing”

ที่มา CP ALL