ค่านิยม 6 ประการ : ทำเร็วและมีคุณภาพ เตรียมพร้อมให้ไว ไม่ประมาทอัคคีภัย

ปัญหาอัคคีภัยที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบาง ไม่อาจประเมินความเสียหายได้ ไม่ว่าเด็กอ่อน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชน ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อให้เกิดการสูญเสีย ทรัพย์สิน และบาดแผลในใจ ทำให้มีความคิดเข้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จึงจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมแผนฯเฉพาะของกลุ่มเปราะบาง

ซีพี ออลล์ เล็งถึงปัญหาอัคคีภัย มากว่า20ปี  ถ่ายทอดความรู้ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้ ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานเด็กอ่อน ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส โดยรวมกว่า 190 ครั้ง มีผู้รับการอบรมกว่า 56,000 คน ผ่านการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับกลุ่มเปราะบาง(Prepare Fire Safety Emergency Plan & Basic Fire Fighting And Evacuation Fire Drill For Vulnerable Group)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเปราะบางมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตรงกับความเสี่ยง มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแผน เข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และมีการจัดอบรมการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุ

ซีพีออลล์เข้าดำเนินการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อคัดเลือกพื้นที่ เข้าพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการ ประชุมเตรียมการครั้งที่ 1 (สำรวจพื้นที่ เขียนแผน) ต่อเนื่องด้วยการประชุมเตรียมการครั้งที่ 2 (ชี้แจงแผนและมอบหมายหน้าที่ตามสถานการณ์จำลอง) ประสานงานหน่วยงานภายนอก (ดับเพลิงพื้นที่,โรงพยาบาล,สำนักงานเขตหรืออบต.) ตอกย้ำด้วยการประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 (จำลองเหตุการณ์ตามสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น , บุคคลที่มีหน้าที่ตามโครงสร้างเข้าร่วมประชุมทุกคน) เริ่มฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทบทวนการใช้อุปกรณ์ , ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ , สรุปเสนอแนะการซ้อม) และติดตามผล ให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จากการเข้าดำเนินการทั้งหมดนี้ทำให้กลุ่มเปราะบางมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ตรงกับความเสี่ยงเฉพาะ,ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ,สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีอุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ดับเพลิง ,หน่วยงานราชการในพื้นที่ สามารถเข้าช่วยเหลือ ได้ทันเวลา