“ขนมปลากะตักทอดกรอบ” ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.พังงา โรงเรียนหนึ่งในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED


ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริมการศึกษาพัฒนาโรงเรียน ในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้สนับสนุนโรงเรียนบ้านช่องหลาด ในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยการสนับสนุนของ ซีพี ออลล์ โดยมีคุณมลทิรา ซุ่นฮก ผู้จัดการเขต พื้นที่ SS สำนักปฏิบัติการ 5 ในฐานะ School Partner ช่วยผลักดันการดำเนินงาน ร่วมด้วยส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ CONNEXT ED สำนักกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหลาด คุณอรัญ ทำนากล้า ร่วมกับคณะอาจารย์ในโรงเรียน ได้ริเริ่มแนวคิดในการต่อยอดของดีประจำชุมชน “ปลากะตักแห้ง” สู่ “ขนมปลากะตักทอดกรอบ” ภายใต้แบรนด์ “Krob Sea Hula Hula by โรงเรียนบ้านช่องหลาด” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำองค์ความรู้ในการแปรรูปปลากะตัก มาบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งนอกจากนักเรียน จะได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ด้านวิชาการควบคู่ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย และในอนาคตจะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลากะตัก เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียน และขยายโอกาสสู่ชุมชนต่อไป