ซีพี ออลล์ สนับสนุน โรงเรียนบ้าน่แม่ยางห้า เพิ่มมูลค่าสานต่อภูมิปัญญาผ้าทอมือปะกาเกอญอ

ซีพี ออลล์ สนับสนุนชุมชนและสังคมอย่างตื่อเนื่อง ล่าสุด คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ และทีมงานสานอนาคตการศึกษา ซีพี ออลล์ คอนเน็กซ์ อีดี ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการมหัศจรรย์ผ้าทอมือชนเผ่าปะกาเกอะญอ โรงเรียนบ้าน่แม่ยางห้า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ความสวยงามโดดเด่นอันเป็นแบบอย่างเฉพาะของผ้าทอมือชนเผ่าชาวเขาปะกาเกอะญอ หรือชนเผ่า กะเหรี่ยง นับเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น หากนับเป็นงานศิลปะที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมประเพณีแล้ว ถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าผ่านผ้าทอที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่กว่าจะผลิตออกมาด้วยการทอมือ ทอมือแล้วจึงนำมาปักประดับด้วย ธัญมณี หรือเครื่องประดับจากเมล็ดธัญพืชสีขาวเงาวาววามประดุจไข่มุกแห่งทะเลภูเขาในนาม เดือย หรือ ลูกเดือย ที่สะท้อนคุณค่าและสถานะของผู้สวมใส่ในชนเผ่าได้เป็นอย่างดี
สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า มีแนวคิดในการยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอมือเหล่านี้ โดยขอการสนับสนุนงบประมาณจาก CPALLCONNEXTED มาดำเนินการพัฒนาการศึกษาผ่านโครงการ นับตั้งแต่เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า การเตรียมเส้นใยผ้า การม้วนใยผ้า การขึ้นโครง การทอ การปักลาย การแปรรูป จนกระทั่งถึงการจัดจำหน่าย พร้อมไปกับการเรียนรู้ที่คุณครูทำหน้าที่บูรณาการ องค์ความรู้ จากงานหัตศิลป์สู่ความรู้เชิงวิชาการตามหลักสูตรแกนกลาง เพื่อเปิดมุมมอง กระตุ้นให้เด็กนักเรียนเห็นความสำคัญของผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยความอัศจรรย์เฉกเช่นชื่อโครงการที่โรงเรียนได้ริเริ่มขึ้น
ที่มา เพจคนซีพีออลล์