ค่านิยม 6 ประการ : ทำเร็วและมีคุณภาพ กับโครงการสร้างห้องน้ำให้น้อง ๆ

อดีตห้องน้ำของโรงเรียนตามเขตชนบท เป็นภาพที่ไม่น่าดูนัก ทางบริษัท ซี.พี.กัมพูชา จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตามโรงเรียนในเขตชนบท โดยเริ่มจากเขตจังหวัดที่ บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ พบว่า ห้องน้ำของโรงเรียนยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ ที่มีอยู่ก็ยังไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งสุขอนามัยเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดี ปลอดจากโรคภัยต่าง ๆ

ซี.พี.กัมพูชา ได้ทำสร้างห้องน้ำให้น้อง (Build a Toilet for Children) เพื่อให้โรงเรียนมีห้องน้ำ ที่ถูกสุขอนามัย สร้างจิตสำนึกให้น้องๆ ในการรักษาสุขอนามัย สร้างความสามัคคีและความร่วมมืออันดี ระหว่างบริษัท โรงเรียนและชุมชน

หลังจากลงพื้นที่สำรวจ จึงได้นำภาพดังกล่าวเสนอกับที่ประชุมบริษัท เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือ โรงเรียนในเขตชนบท ให้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการ ที่ประชุมมีมติเห็นว่า ควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการครั้งนี้ จึงประสานขอความร่วมมือไปยังประชาชนและเกษตรกรที่ประกอบกิจการในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ร่วมกับบริษัท สนับสนุน งบประมาณในการปรับปรุงพัฒนา และ สร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียน โดยทีมก่อสร้างของบริษัทเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างอาคาร  และ ก่อสร้างโดยช่างรับเหมารอบ ๆ ชุมชุน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง หลังจากสร้างเสร็จ ก็จัดกิจกรรมส่งมอบห้องน้ำให้กับทางโรงเรียน ทั้งนี้ได้เชิญ หน่วยงานราชการท้องถิ่น ประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมถึงการมอบอุปกรณ์กีฬา และ ผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP FIVE STAR ให้กับผู้มาร่วมงาน

ทั้งนี้มีการขยายโครงการ “สร้างห้องน้ำให้น้อง” ไปตามโรงเรียน ในเขตชุมชนอื่นๆ เพื่อให้นักเรียน มีสุขอนามัยที่ดีอย่างทั่วถึงและสร้างจิตสำนึก ด้านการรักษาความสะอาด การดูแลทรัพย์สินของส่วนรวม

โครการสร้างห้องน้ำให้น้องนี้ช่วยให้โรงเรียนในเขตชนบท มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างวินัยและนิสัยในการรักษาความสะอาด สร้างความสามัคคี และ ความร่วมมือร่วมใจ พัฒนาสร้างสาธารณะสมบัติ ให้กับโรงเรียน  เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัท โรงเรียนและชุมชนเพิ่มขึ้น