CPCRT จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 2 เปิดโอกาสผู้นำรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ที่โรงงานข้าวนครหลวง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจข้าว ขนส่งและบริการ, คุณอภิชาติ อินทร์ชูพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร และคุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายผลิตข้าว ร่วมกันถ่ายทอดกลยุทธ์ และเทคนิคการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 31 ท่านจากกิจการพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ทั้งในส่วนของโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว, ข้าวโพด, โรงงานยางพารา, โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว, โรงสีข้าวและโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

ทั้งนี้ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับเรียนรู้กลยุทธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้บริหารระดับสูง ด้วยตระหนักดีกว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย ผู้นำรุ่นใหม่นอกจากจะต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีต่างๆแล้ว ควรมีความยึดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม จึงจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

     

   

ที่มา : สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(SGC)