ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงาน CPCRT Townhall 2024 ภายใต้แนวคิด “WE ARE ONE” ดำเนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ “WE ARE ONE”  แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความสำคัญในคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความเติบโตด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี  การทำเกษตรต้นน้ำอย่างยั่งยืนในทุกมิติ Learn to be Train to be สร้างผู้นำที่เป็นคนดีและคนเก่ง พัฒนาบุคลากรให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

พร้อมกันนี้ได้จัดพิธี มอบเข็มเชิดชูเกียรติ CSR SPIRIT Reward 2566 ให้แก่พนักงานจิตอาสา ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งหมด 53  คน จากผลการเก็บชั่วโมงอาสาสมัครบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในงานต่างๆ โดยตลอดปี 2566 สะสมชั่วโมงอาสา 10,483 ชม. จาก 101 กิจกรรม สร้างขวัญและกำลังใจพนักงานที่เสียสละอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขอร่วมภาคภูมิใจกับพนักงานทุกท่าน

ที่มา สำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ