เครือเจริญโภคภัณฑ์ และข้าวตราฉัตร เดินหน้าโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ เป็นปีที่ 20 ส่งมอบความห่วงใยผู้สูงอายุ พื้นที่ภาคตะวันออก

คุณสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้ผู้สูงอายุยากไร้ โดยมีคุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย ที่ปรึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในฐานะรองประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพิเชษฐวิช กาญจนเตชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ผู้บริหารข้าวตราฉัตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้ผู้สูงอายุยากไร้กลุ่ม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “สานพลังพัฒนาผู้สูงวัยให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ”จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้ร่วมงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสุขผู้สูงอายุ CSR SPIRIT จิตอาสา ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 รวมกว่า 20 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#ข้าวตราฉัตร #สร้างสุขผู้สูงอายุ #เรื่องเล่าข่าวดีดี

#CPCRTGreatStory

 

ที่มา ข้าวตราฉัตร