เครือซีพีรับมอบประกาศนียบัตร Emission Mitigation จากสายการบิน Lufthansa ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเครื่องบินเพื่อธุรกิจของพนักงานในบริษัท ตอกย้ำนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

เมื่อเร็ว ๆ นี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร รับมอบประกาศนียบัตร Emission Mitigation จากสายการบิน Lufthansa โดยคุณ Do Van Anh Thu ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม Lufthansa ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นผู้แทนมอบ ในฐานะที่เครือฯ เป็นหนึ่งในลูกค้าสายการบินที่ร่วมเดินทางในสายการบินที่ใช้ Sustainable Aviation Fuel ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

เครือฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับสายการบิน   Lufthansa  โดยนำแต้มสะสมจากการเดินทางเพื่อธุรกิจของผู้บริหารและพนักงานไปแลกเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ คาร์บอนเครดิต โดยเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสโคป 3  ซึ่งก็คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำและปลายน้ำตามห่วงโซ่คุณค่า โดยรวมถึงสินค้าหรือบริการที่ซื้อ การขนส่งสินค้า การเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซฯ ได้ประมาณ 16 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และจากข้อมูลของปีที่ผ่านมา เครือฯ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพื่อธุรกิจของพนักงานประมาณ 1-2 พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ประกาศนียบัตรจากสายการบิน Lufthansa ที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นการรับรองการชดเชยและรับประกันการซื้อ Sustainable Aviation Fuel จำนวน 5,525 KG. ในนามของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ลดการปล่อยเรือนกระจกอย่างน้อย 16,515 kg.CO2e เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องบินทั่วไป (ฟอสซิล) โดยเชื้อเพลิงที่สายการบิน Lufthansa ใช้ไม่ได้มาจากน้ำมันปาล์มหรือการกลั่นกรดไขมันจากปาล์ม และผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการรับรองตาม ISSC EU และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ RED และระบบการรับรอง ISCC EU ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป

คุณสมเจตนา กล่าวอีกว่า  แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยกันดูแลลดผลกระทบจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ และเป็นการทำประโยชน์ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ คือ สายการบิน Lufthansa  ผ่านโครงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน โดยได้ช่วยประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางแต่ละเที่ยวบินของพนักงานแต่ละคน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ที่ผ่านมาเครือฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2050

เครือฯ ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต การจัดการของเสียด้วยการนำไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยขน์แทนการฝังกลบ  การลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคการเกษตร โดยพัฒนาระบบ Smart Farming ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และคงประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ด้าน คุณ Do Van Anh Thu ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่ม Lufthansa ประเทศไทยฯ  กล่าวว่า สายการบิน Lufthansa เป็นผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมสายการบินรายแรกที่มีการใช้เชื้อเพลิงในดำเนินการที่ยั่งยืน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบประกาศนียบัตรพิเศษฉบับนี้แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกที่ร่วมกิจกรรม การมอบสิทธิประโยชน์ขององค์กรในโครงการใช้เชื้อเพลิงอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการแลกคะแนนสะสมจากการเดินทาง โดยทุก ๆ  2 แสนคะแนน จะสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับ ที่มาของกิจกรรมการแลกคะแนนสะสมจากจำนวนเที่ยวบินเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้ เป็นแนวคิดของสำนักเลขาประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณสุภาวดี ผลพิรุฬห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ซึ่งเห็นว่าในแต่ละปีเครือฯ ได้รับแต้มสะสมจากการเดินทางของผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาได้นำแต้มสะสมไปแลกรับสิทธิประโยชน์อื่นอยู่แล้ว และเมื่อสายการบิน Lufthansa มีกิจกรรมที่สามารถนำคะแนนสะสมไปแลกเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่องค์กรและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์