CPF ประกาศความมุ่งมั่นร่วมกับ SeaBOS เดินหน้าขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลสู่ความยั่งยืน

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF เข้าร่วมประชุมของผู้บริหารสมาชิกเครือข่าย SeaBOS หรือ SeaBOS Keystone Dialogue (SeaBOS Virtual CEOs Meeting 2021) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมตามเป้าหมายร่วมกัน และแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิตอาหารทะเลที่ยั่งยืนในทุกมิติ
CPF ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนคณะทำงานด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบของเครือข่าย SeaBos ซึ่งเป็น 1 ใน 6 คณะทำงาน (Taskfoce) นับเป็นหนึ่งประเด็นที่สำคัญการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดย น.สพ.สุจินต์ ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “How to take next steps together to address AMR” การสนับสนุนความร่วมมือของบริษัทสมาชิก SeaBOS ในการดำเนินตาม roadmap ในการใช้ยาต้านจุลชีพในภาคการผลิตอาหารทะเลอย่างสมเหตุสมผลและมีความรับผิดชอบ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน รวมทั้งสุขภาพผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกัน น.สพ.สุจินต์ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจสัตว์น้ำของ CPF ในการร่วมหาแนวทางแก้ไขในในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบในกระบวนการเลี้ยงกุ้งร่วมกับภาครัฐ โดยจัดทำแนวปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงที่ดี เพื่อปรับใช้กับเกษตกรเพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นสอดคล้องกับการเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของโลกของบริษัทฯ
การประชุมประจำปีของระดับผู้นำองค์กรสมาชิกในกลุ่ม SeaBOS น.สพ.สุจินต์ ในฐานะ CPF เป็นหนึ่งในบริษัทสมาชิกของกลุ่ม ยังได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลสู่ความยั่งยืน และปกป้องมหาสมุทร โดย CPF สามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายและการขจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงานผิดกฎหมายในทุกประเภทภายในห่วงโซ่อุปาน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในไทยผ่านการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานแรงงานสากลให้กับคู่ค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคมจัดตั้งและดำเนินการ ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและครอบครัว และร่วมแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ น.สพ. สุจินต์ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นของ CPF ที่จะสนับสนุนเป้าหมายของกลุ่ม SeaBOS ในการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลและการประมงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Cr.PR CPF