นายกฯ ประยุทธ์ มอบโล่ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม แก่ CPF และ 13 บริษัทในเครือฯ ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แก่ CPF และบริษัทในเครือ 13 บริษัท เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” โดยมี คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล CP-CPF นำคณะผู้บริหาร CPF รับรางวัล ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
คุณพิมลรัตน์ กล่าวว่า CPF ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนคนพิการจาก พม. ก่อนหน้านี้ CPF คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการปกป้องพนักงานในทุกคน ทุกระดับ โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้คนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้เป้าหมายความยั่งยืน “CPF 2030 Sustainability in Action” ผ่านการดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการ ตั้งแต่ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2550 ช่วยให้คนพิการมีหลักประกัน มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
“บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนริเริ่มแนวทางต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานที่สร้างประโยชน์กับคนพิการโดยตรง รวมทั้งคนพิการที่อยู่ในชุมชนห่างไกลจากสถานประกอบการของ CPF ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ช่วยให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป” คุณพิมลรัตน์ กล่าว
ปัจจุบัน CPF จัดจ้างคนพิการ 681 คน ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งเป็นการจัดจ้างคนพิการเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบแรก จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ รวม 167 คน โดยมอบหมายให้ทำงานในส่วนสำนักงาน รูปแบบที่ 2 เป็นการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 513 คน เช่น จัดจ้างคนพิการช่วยงานโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ CPF สนับสนุนในการสร้างความมั่นคงอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมา 35 ปี เป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และรูปแบบที่ 3 ให้สัมปทานพื้นที่ให้คนพิการขายของในโรงงาน 1 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 17 คน อีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทในเครือ CPF ที่ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 1. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด 3. บริษัท ซี.พี. เมจิ จำกัด 4. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดชิ่ง จำกัด 5. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ 7. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด ขณะที่อีก 5 บริษัทได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ได้แก่ บริษัท 1. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 2. บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด 3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด บริษัท 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด และ 5. บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด
Cr.PR CPF