“CPF ร่วมฉลองวันสตรีสากล” 8 มีนาคม ตอกย้ำ องค์กรเคารพสิทธิมนุษยชน ชูวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล CPF กล่าวว่า CPF เชื่อมั่นว่า ความหลากหลายของบุคลากร เป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับผู้คนทั่วโลก และเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบันให้ความใส่ใจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามนโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity & Inclusion Policy) โดยยึดหลักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ความเสมอภาค และผสมผสานกันในกลุ่มพนักงานที่หลากหลายในด้านสัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ เพศ และประสบการณ์ เป็นต้น เพราะพนักงานทุกคนเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
CPF ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การกำหนดให้จำนวนกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบการมากกว่าจำนวนขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด ครอบคลุมความหลากหลายในประเด็น เพศ สัญชาติ ศาสนา และความทุพพลภาพ เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนทุกระดับ การจ้างพนักงานคนพิการ การร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จัดตั้งศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน Labour Voices Hotline by LPN เปิดรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของพนักงาน 3 ภาษา ทั้ง ไทย เมียนมา และกัมพูชา และจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การจัดตั้ง “ห้องนมแม่” ในสถานประกอบการของ CPF และปรับเพิ่มสวัสดิการวันลาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดสำหรับพนักงานชาย รวมทั้งการจัดตั้งชมรมพนักงาน LGBTQIA+ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสังคมการทำงานให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของตนเองและยอมรับความแตกต่างของพนักงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความผูกพันองค์กร ร่วมขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความมุ่งมั่นการดำเนินงานด้านความเท่าเทียม ความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา CPF ได้รับการยกย่องจากองค์กรระดับประเทศและระดับสากล อาทิ รางวัล HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards 2022 ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรธุรกิจที่สนับสนุนคนพิการ” ดีเด่น ระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จาก ก.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ดีเด่น” ปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีการบริหารจัดการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม จากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เป็นต้น
CPF เชื่อว่า พนักงานทุกคนมีคุณค่าและความสำคัญเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการยอมรับความแตกต่างของกันและกัน การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม การมุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการคุกคามทุกรูปแบบ ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การได้รับค่าตอบแทน การพัฒนาฝึกอบรม ตลอดจนการสร้างโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน ร่วมยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหาร
Cr.PR CPF