คู่ค้า SMEs ปลื้ม ได้ CPF ช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤต พร้อมเดินหน้า “ร่วมคิด ร่วม” สร้างการเติบโตไปด้วยกัน

CPF นำคู่ค้าธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เดินหน้าโครงการ Faster Payment ช่วยกิจการเดินหน้าต่อได้ พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมเติบโตไปด้วยกัน
CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหาร ช่วยให้ CPF สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ที่ผ่านมา คู่ค้า SMEs ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด CPF จึงได้ดำเนินโครงการ “Faster Payment” ปรับลดเวลาเครดิตเทอมเป็น 30 วัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ช่วยเหลือคู่ค้า 6,000 ราย ให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถประคับประคองกิจการยืนหยัดผ่านสภาวะที่ยากลำบากได้
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ให้ปรับตัวได้อย่างแข็งแกร่งหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด CPF ได้จัดสัมมนาออนไลน์ CEO ROUNDTABLE FOR SMEs Conference 2021 ให้คู่ค้าธุรกิจ SMEs พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ และมุมมองการดำเนินธุรกิจในอนาคต กับ CEO คุณประสิทธิ์ เพื่อเสริมพลังและส่งต่อความรู้พร้อมทักษะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวของผู้ประกอบการในโลกยุค Next Normal นำไปสู่การร่วมคิดและความร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถให้ธุรกิจ SMEs เดินหน้าได้อย่างมั่นคงและเติบโตไปด้วยกัน โดยมีคู่ค้าเข้าร่วม 15 บริษัท
“สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคในวันนี้ มีมากกว่าการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่รวดเร็ว แต่ยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากห่วงโซ่การผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสังคม สินค้าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การมาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ในครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้นำหลัก ESG ไปประยุกต์ใช้และยกระดับการดำเนินงาน โดย CPF ยินดีให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนในห่วงโซ่อุปทานเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน” CEO คุณประสิทธิ์ กล่าว
นอกจากนี้ CEO คุณประสิทธิ์ ยังได้แบ่งปันกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ CPF ที่จะให้ความสำคัญกับ 3 แนวทาง ได้แก่ กลยุทธ์แรก คือ การให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร โดยจะเพิ่มคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ที่ผ่านมา CPF ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หมูชีวา ที่มีโอเมก้าสูงกว่าเนื้อหมูปกติ เป็นต้น กลยุทธ์ที่ 2 คือ การก้าวสู่การทำงานในยุคดิจิทัลมากขึ้น ตั้งแต่ในฟาร์ม โรงงาน จนถึงการจำหน่าย และกลยุทธ์ที่ 3 เป็นเรื่อง Engineering practices ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ การใช้ IOT ระบบออนไลน์ เข้ามาช่วยการบริหารจัดการมากขึ้น
ด้าน คุณนิวัติ ดีงาม กรรมการผู้จัดการ บจ.ภูรินทร์ กรีนฟู้ดส์ โปรดักส์ ผู้จัดหากระเทียมสด ปลอดภัย ร่วมแบ่งปันการดำเนินธุรกิจว่า จากการที่เข้าเป็นผู้จัดหากระเทียมสดให้กับ CPF ที่เน้นวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ธุรกิจได้รวมกลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมยกระดับการเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) ซึ่งเป็นการเพาะปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี ช่วยส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ทุกวันนี้ มีเกษตรกร 50 ครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่มกับภูรินทร์ เพื่อร่วมเป็นผู้ส่งมอบกระเทียมปลอดสารให้กับ CPF ได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ คุณนฤมล แสงมณี กรรมการผู้จัดการ บจ.ดีเอ็มพี ยูนิฟอร์ม กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ได้รับโอกาสเป็นผู้ผลิตเสื้อยูนิฟอร์มในสายการผลิตให้กับ CPF การทำงานร่วมกับ CPF ช่วยผลักดันให้กิจการขนาดเล็กยกระดับระบบคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานบริษัทฯ รวมทั้งความยั่งยืนที่เป็นเทรนด์ของโลก ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังศึกษาและพัฒนาเนื้อผ้าทำจากเกล็ดปลา และขวดพลาสติกรีไซเคิล ตลอดจนปรับเปลี่ยนมาทำตลาดแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น และที่สำคัญโครงการ Faster Payment ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาล ช่วยให้บริษัทสามารถชำระค่าสินค้าตรงเวลา สามารถดูแลและช่วยเหลือพนักงาน ครอบคลุมถึงลูกจ้างชั่วคราวได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ คุณชยกฤต ธนกฤตขจร บจ.สหปภพ ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในฟาร์ม ได้ร่วมแบ่งปันถึงการปรับตัวของธุรกิจ SMEs โดยหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทำงานตอบโจทย์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของ CPF โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มการติดตามตรวจสอบการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์การใช้ในฟาร์มผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และยังต่อยอดทำระบบบัญชีบนเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยินดีแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจอีกด้วย
Cr.PR CPF