CEO ซีพีเอฟ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “การทุ่มเทหัวใจในการผลิตอาหาร” บนเวทีเสวนา เรื่อง “Food for Good: Best Practices and Lessons Learned” งาน VIV Asia งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย

CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “การทุ่มเทหัวใจในการผลิตอาหาร” บนเวทีเสวนา เรื่อง “Food for Good: Best Practices and Lessons Learned” ในงาน VIV Asia งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย
CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวว่า CPF เป็นผู้ผลิตอาหารครบวงจร คุณภาพ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจให้คนทั่วโลก ส่งมอบให้ผู้บริโภคใน 50 ประเทศทั่วโลก มีกิจการในไทยและอีก 16 ทั่วโลก โดยมีรายได้ ประมาณ 6 แสนล้านบาท (2 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดมาจากต่างประเทศ) CPFเป็นองค์กรที่ได้รับจัดอันดับลำดับที่ 1,071 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประจำปี 2020 (Global 2000 The world’s largest public company) โดยนิตยสารฟอร์บ อยู่ในลำดับที่ 1,071 เป็นอันดับ 22 ในอุตสาหกรรมอาหาร และลำดับ 7 ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
CPF มุ่งมั่นดำเนินงานตาม “Put Our heart into food” ให้ความสำคัญในหลักการ 3 ประการ ได้แก่ 1.Innovation 2.People 3.Planet
✅ ด้านนวัตกรรม – CPF มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม อาหารคุณภาพสูง ได้มาตรฐานปลอดภัย เพื่อส่งมอบอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนทั่วโลก
✅ ด้าน People – CPF ลงทุนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมี CP Leadership Institute พัฒนาคนรุ่นใหม่ และระดับ Management
สำหรับการผลิตอาหารของบริษัทฯ มี CPF RD Center เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ นำเสนอนวัตกรรมในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ ไก่เบญจา ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในงาน Thaifex Anuga 2020 และมีผลิตภัณฑ์หมูชีวา จากการพัฒนานวัตกรรมถึงระดับยีนส์
✅ ด้าน Planet หรือสิ่งแวดล้อม CPF มีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า CSR project ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่า และมีการช่วยเหลือสังคมช่วงวิกฤตโควิด
คำมั่นสัญญา CPF ได้หาเทคโนโลยี Digital technology จากทั่วโลกบูรณาการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดห่วงโซ่ farm ถึงโต๊ะอาหาร เช่น Robotic และ IoT เพื่อควบคุมคุณภาพและจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและในอนาคต อาหารไม่ใช่ทำหน้าที่อาหาร ยังมี Food Tech ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใส่ในอาหารด้วย
ตลอด 40 ปี CPF รับรางวัลและมาตรฐานต่างๆ จากเวทีในระดับโลกมากมาย อาทิ Asian Excellence Award, Forbes Best Employer 2020 การได้รับเป็นสมาชิก DJSI 6 ปีติดต่อกัน ซึ่งมีความท้าทายของการได้รับรางวัล เพราะต้องพัฒนาและเพิ่มรางวัลต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน CPF เป็น Good corporate citizen ด้วยการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด CPF จัดโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”
❇️ ช่วงคำถาม
Q : อะไรเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมอาหาร
CEO คุณประสิทธิ์ : อุตสาหกรรมอาหารเน้นหัวใจหลัก 2 เรื่อง ทำให้อาหารปลอดภัย เพียงพอ และอยู่ในราคาที่เหมาะสม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food security) คือ การผลิตอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอในราคามีเหตุผล ผู้คนในทุกระดับเข้าถึงได้ (Food safety available affordable) เราเชื่อว่า เทคโนโลยี ซอฟแวร์ เราทำอย่างไรให้เชื่อมต่อกัน
Q : อะไรคือปัจจัยความสำเร็จ
CEO คุณประสิทธิ์ : การผลิตอาหารปลอดภัย เพียงพอและราคาสมเหตุผล ต้องอาศัยประสิทธิภาพเพื่อให้ราคาถูกลง โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เช่น การใช้หุ่นยนต์แทนคนทำงานที่ซ้ำเดิมต่อเนื่อง ขณะที่คนยังเป็นหัวใจหลักในการทำงาน โดย upskill บุคลากรให้ทำงานในงานสร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าในงานที่ทำ
“ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด เรามีมาตรการต่างๆ เพื่อการันตีให้ทุกโรงงานต้องปลอดภัย และทำอย่างไรให้พนักงานกล้ามาทำงาน ให้เค้าเลิกกลัว ทำให้พนักงานและคนงานมั่นใจว่า โรงงานปลอดภัยมากกว่าอยู่บ้าน และบริษัทฯ หรือที่ทำงานปลอดภัย
Q : บรรจุภัณฑ์กับการตลาด
CEO คุณประสิทธิ์ : การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เรามี 3 ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้ ความเหมาะสมในการใช้ ต้นทุน Costing และความยั่งยืน Sustainability บริษัทฯ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำหรือย่อยสลายได้ 99.99% และบรรจุภัณฑ์ต้อง trace back จนถึง feedmeal business นอกจากนี้ เราจะใช้เทคโนโลยีบนบรรจุภัณฑ์ให้คนสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอการปรุงเนื้อ และการใช้เครื่องปรุงต่างๆ ด้วย
Cr.PR CPF