ค่านิยม 6 ประการ : คุณธรรมและความซื่อสัตย์ กับโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม (Debt free, Happy life)

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเป็นปัญหาระดับชาติ ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่า มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนงานคนงาน / พนักงานในสายธุรกิจสุกร จึงใด้สุ่มสำรวจคนงานจำนวน 769 รายจาก 24 ฟาร์ม พบว่า มีหนี้สิน 576 ราย หนี้สินรวม 66 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่คนงานมีหนี้สินในระบบ และในจำนวนนี้ เป็นหนี้นอกระบบ 173 รายจำนวน 8 ล้านบาท ที่น่าเป็นห่วงคือการติดตามหนี้สินของกระบบวนการหนี้นอกระบบ ทำให้คนงานกลัว บางรายไม่กล้ามาทำงาน ส่งผลให้ขาดงานเป็นประจำ หรือมาทำงานแต่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ทำให้ไม่มีความสุข ในการทำงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพงานที่ทำด้วย

CPF จึงตั้งโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม (Debt free, Happy life) เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีความเดือดร้อนจากดอกเบี้ยทั้งในระบบและนอกระบบ ที่สูงมากกว่าร้อยละ 20/ปี ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 10/ปี และสอนให้พนักงานมีความรู้ในการทำบัญชีครัวเรือนได้ และรู้จักการออมเงิน

โดยคณะทำงานได้สำรวจ สัมภาษณ์พนักงานที่มีความเดือดร้อนด้านการเงินที่มีหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยสูงมากกว่าร้อยละ 20/ปี ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 10/ปี โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น เมื่อได้รับสินเชื่อแล้วต้องนำไปชำระหนี้เดิม ยกเลิกบัตรเครดิต ไม่กลับไปสู่แหล่งการเงินนั้นอีก การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อรับรู้รายได้รายจ่าย วิเคราะห์การใช้เงิน ลดละเลิก ในค่าใช้จ่ายส่วนที่ฟุ่มเฟือย เพื่อมีส่วนต่างเหลือเพื่อใช้ส่วนที่จำเป้นมากขึ้น ไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มหรือนำส่วนนี้ไปออม จากเดิมที่เคยผ่อนชำระเงินกู้ในอัตราที่สูง เมื่อเข้าร่วมโครงการจะมีดอกเบี้ยต่ำลง ระยะเวลาในการกู้มากขึ้น เงินงวดชำระจึงน้อยลงจากเดิม ให้นำส่วนต่างนี้มาเสริมสภาพคล่องให้ตนเอง หรือเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นเพื่อลดโอกาสที่จะไปกู้เงินดอกเบี้ยแพงในยามฉุกเฉิน เมื่อพนักงานตั้งใจทำตามข้อตกลง จะทำให้มีเป้าหมายในชีวิต และหมดหนี้เร้วขึ้น เกิดความสุขจากการเข้าร่วมโครงการ

โครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม (Debt free, Happy life) ช่วยให้พนักงานธุรกิจสุกรได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ไม่เกินร้อยละ 10 จำนวน 552 ราย วงเงินกู้88ล้านบาท ปลูกฝังนิสัยการออม 2,631 ราย และขยายผลโครงการสู่ 50 บริษัทในเครือฯ ผู้รับสินเชื่อรวม 1,974 ราย วงเงินกู้ 665 ล้านบาท