อบก. มอบรางวัลยอดเยี่ยม ให้ซีพีเอฟ “องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ประจำปี 2564  

คุณเกียรติ​ชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวย​การองค์การ​บริหาร​จัดการ​ก๊าซ​เรือนกระจก​ (องค์​การมหาชน)​ หรือ อบก. เป็นประธานพิธี​ประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจ​คาร์บอน​ต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ผ่านการประเมิน โดยปีนี้ CPF ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สะท้อนความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม

คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร CPF กล่าวว่า CPF ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานและกำหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตั้งแต่ส่งเสริมเกษตรกรให้จัดหาวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจากแหล่งตัดไม้ทำลายป่า การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนระบบโลจิสติกส์ บริหารจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ พร้อมทั้งสานต่อความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบกและป่าชายเลน ที่ดำเนินการไปแล้ว รวมมากกว่า 1 หมื่นไร่

CPF นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็น 26% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากลดโลกร้อนมากกว่า 790 รายการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำมากกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขณะเดียวกัน CPF ได้กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปีฐาน

นอกจากนี้ ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการในช่วง 10 ปีข้างหน้า (ปี 2564-2573) ทำให้สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ได้ครบทั้ง 17 เป้าหมาย ส่งเสริมการลงมือทำในระดับของพนักงาน คู่ค้า สู่องค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน สอดรับกับทศวรรษแห่งการลงมือทำ (Decade of Action) ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ

ทั้งนี้ อบก. ได้จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) มาตั้งแต่ปี 2562 โดยปีนี้ CPF ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประเมินข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯย้อนหลัง 3 ปี และสัมภาษณ์ข้อมูลของบริษัท ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ./

Cr : CPF