“CPF RD Center” โชว์ศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์เทรนด์ Future Food

ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ CPF ต้อนรับ คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ ผอ.บริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผอ. หลักสูตร “ผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (บยสส.) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 2 กว่า 50 คน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF RD Center อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารตอบรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งชิมผลิตภัณฑ์ Meat Zero และนวัตกรรมอาหารที่พัฒนาขึ้นจากทีมนักวิจัย CPF
ดร.ลลานา ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์อาหารสำหรับอนาคต (Future Food) กับบทบาทของ CPF ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังร่วมสร้างระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รองรับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 10,000 ล้านคน ในปี 2050 ให้เข้าถึงอาหารคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอในราคาที่สมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เทรนด์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และใน 10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 1. ความต้องการมีสุขภาพที่ดี 2. ผู้บริโภคต้องการอาหารที่ตอบความต้องการเฉพาะบุคคล การลดปริมาณขยะที่เกิดจากอาหาร ความนิยมทานอาหารทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพลดการทานอาหารมื้อหลัก การเติบโตของเทคโนโลยีด้านอาหารที่ก้าวหน้า การลดปริมาณน้ำตาลในอาหาร และการเพิ่มขึ้นมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian)
ปัจจุบัน CPF มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร ภายใต้แพลตฟอร์ม Open Innovation ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คู่ค้า และสตาร์ทอัพทั่วโลกในการพัฒนาอาหารที่ตอบโจทย์เทรนด์ Future Food อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก ตั้งแต่การใช้วิทยาศาสตร์ยกระดับมูลค่าของอาหาร เช่น ไก่เบญจา ครั้งแรกของโลกที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง หมูชีวา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย แบรนด์ Innoweness ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเสริมภูมิคุ้มกันและสุขภาพลำไส้ รวมทั้งเนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero ที่ใช้เทคโนโลยี PLANT TEC ทำให้ลักษณะกลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจับมือกับสตาร์ทอัพจากสหรัฐฯ และอิสราเอล เพื่อพัฒนาโปรตีนทางเลือก สร้างสรรค์อาหารที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
Cr.PR CPF