ซีพีเอฟสร้างมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก “CPF Food Standard” ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ(CPF Food Standard) ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 ; CPF Food Safety ,Quality and Sustainability Management System โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BSI นำร่อง “Korat Model” สร้างความไว้วางใจในคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ สู่ผู้บริโภคทั่วโลกภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

คุณกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า BSI ได้ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ สำหรับธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยแยกกิจกรรมการตรวจประเมินที่โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานชำแหละ และโรงงานอาหารแปรรูป ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารของซีพีเอฟ ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช และมีเป้าหมายขยายการใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟและรับรองมาตรฐานในธุรกิจไก่เนื้อและธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจรอื่นๆ ภายในปี 2565

“ภายใต้วิสัยทัศน์ ครัวของโลก ซีพีเอฟ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยทำงานร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution: BSI) เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและการผลิตอาหารยั่งยืน ตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร สอดรับกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน และมีความทัดเทียมกับมาตรฐานระดับโลก” คุณกุหลาบ กล่าว

CPF Food Standard ได้นำโมเดลธุรกิจ จุดเด่น ความเชี่ยวชาญ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาอย่างยาวนานมาสร้างเป็นมาตรฐาน โดยบูรณาการกับมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น GHPs, HACCP/CODEX, ISO 9001, ISO 22000 กฎระเบียบอาหารภายในและต่างประเทศ หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และข้อกำหนดของลูกค้า ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้นำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ สร้างการยอมรับจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ดีสม่ำเสมอตลอดห่วงโซ่การผลิต และได้รับไว้วางใจสูงสุด

ที่มา PR CPF