ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุน ไข่ไก่ แก่มูลนิธิ LPN ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแรงงานข้ามชาติและชาวไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมแสดงความมุ่งมั่นและสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ในพิธี “งานเปิดบ้าน LPN” หรือ ศูนย์ฝึกอาชีพและพักพิงแก่คนไทยและแรงงานข้ามชาติ  (Training and Rehabilitation for Thai and Migrant Labour :L-TReC) จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network Foundation: LPN) ซึ่งมี ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยเป็นประธานในงาน  พร้อมกันนี้ CPF ยังได้สนับสนุนไข่ไก่เพื่อนำไปส่งต่อให้คนไทยและแรงงานข้ามชาติในจังหวัดปทุมธานีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เปิดบ้าน LPN เป็น ศูนย์ฝึกอาชีพและพักพิงแก่คนไทยและแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม “จากมือถึงมือ” สู่พี่น้องแรงงานข้ามชาติ และคนไทยในชุมชนที่ดำรงชีวิตในภาวะที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะขาดแคลนอาหารและปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนที่ดีจากภาคีเครือข่ายอย่าง CPF ที่มาร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ จำนวน 45,000 ฟอง เพื่อใช้ดูแลผู้ที่เข้ารับบริการจากศูนย์ฯ บ้าน LPN และจัดทำเป็นถุงยังชีพร่วมกับข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ส่งต่อให้ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยบรรเทาทุกเป็นการชั่วคราว นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข

“โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพและพักพิงแก่คนไทยและแรงงานข้ามชาติ บ้าน LPN เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนข้ามชาติ  แรงงานข้ามชาติ รวมถึงชาวไทย ให้สามารถเข้าถึงอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจผันผวนและฝืดเคือง ร่วมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้คนในสังคมอย่างเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน” นายสมพงค์กล่าว

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กว่า 3 ปี CPF เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนอาหารแก่มูลนิธิฯ ดำเนิน โครงการ LPN Hand to Hand Humanitarian Assistance for Migrant Workers Facing Covid-19 in Thailand เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มเปราะบางในสังคมไทยที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์โรคระบาด โดยมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน และไข่ไก่ ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19″” เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัย ช่วยบรรเทาทุกข์ ให้สามารถประคับประคองดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

ทั้งนี้ CPF ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ LPN บูรณาการทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ผ่านการดำเนินโครงการ ศูนย์รับฟังเสียงพนักงาน “Labour Voices Hotline by LPN” และการอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน นำไปสู่การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคนทุกสัญชาติ รวมทั้งสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความเข้าใจกัน เคารพในความแตกต่างและหลากหลายในองค์กร

ที่มา PR CPF