เปิดภารกิจ ‘ซีพีเอฟ’ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบภาวะโลกร้อน

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2050 เดินหน้าภารกิจหลัก 4 ด้านสำคัญ ดังนี้

ห่วงโซ่อุปทาน ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

  • การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบ
  • การตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์ อาทิ ข้าวโพด ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง
  • ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เทคโนโลยี Blockhain และภาพถ่ายดาวเทียม
  • ไม่รับและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่า และพื้นที่ที่มาจากการเผา ตามนโยบายเครือซีพี

เทคโนโลยีเศรษฐกิจหมุนเวียน

  • ผลิตพลังงานทดแทน และใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์
  • ลดปริมาณขยะอาหารให้เป็นศูนย์ และ 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้

เทคโนโลยีดิจิทัล

  • ใช้ ‘ระบบข้อมูลอัจฉริยะ’ ’โรงงานผลิตอาหารสัตว์อัจฉริยะ‘ ‘ฟาร์มอัจฉริยะ’ และ โรงงานผลิตอาหารอัจฉริยะ เพื่อผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และการบริโภคอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ

  • ส่งเสริมอาคารสีเขียว (Green Building) การขนส่งด้วยยานยนต์ จากพลังงานไฟฟ้า
  • ศึกษาพลังงานไฮโดรเจน จากมูลสัตว์ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในอนาคต ที่เป็นพลังงานสะอาด 100% มาผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงาน

เพราะเราเชื่อว่า…การเปลี่ยนแปลงของทุกพลังเล็ก ๆ จะสามารถขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน Small Actions, Million Impact เพื่อพรุ่งนี้…ที่ดีกว่า

ที่มา PR CPF