‘ซีพีเอฟ จับมือ กรุงเทพโปรดิ๊วส’ เดินหน้า “นโยบายไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่า และพื้นที่ที่มาจากการเผา” ชูแอปฯ “ฟ.ฟาร์ม” แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด หวังพิชิตฝุ่น PM2.5

บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ผู้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้ ซีพีเอฟ โรงงานอาหารสัตว์บก อาทิ ลำพูน ปักธงชัย โคกกรวด พิษณุโลก รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด ผ่านแอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม (For Farm Application) พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ป้องกันการเผาแปลงข้าวโพด ตอกย้ำความมุ่งมั่นว่าโรงงานอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ทุกแห่ง รับซื้อข้าวโพดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่าและไม่เผาเท่านั้น

คุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า โรงงานอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ทุกแห่ง ยึดมั่นตามนโยบายเครือซีพี ‘ไม่รับชื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่าและเผาแปลง’ โดยข้าวโพดทั้งหมด จัดหาผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูก บริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งระดมความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กลายเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมจับมือ กรุงเทพโปรดิ๊วส ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักแอปฯ ฟ.ฟาร์ม ซึ่งเป็นช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบการเผาแปลงข้าวโพด สร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนหยุดการเผาแปลง ติดป้ายโปสเตอร์หน้าโรงงานทั่วประเทศ แสดงความมุ่งมั่นของ ซีพีเอฟ ตามนโยบายเครือฯ ร่วมสร้างอากาศสะอาดให้ชุมชนและเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

กรุงเทพโปรดิ๊วส พัฒนาแอปฯ ฟ.ฟาร์ม เพื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะปลูกพืช และลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อจำหน่ายข้าวโพดให้กับบริษัทฯ ผู้ที่พบเห็นการเผาแปลงข้าวโพดที่ไหน ให้ถ่ายรูปการเผาไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งข้อมูลระบุตำแหน่งแปลงที่พบ (ตำแหน่ง GPS) ผ่านแอปฯ เมื่อได้รับแจ้งแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าแปลงที่เผาเป็นแปลงข้าวโพดที่ขายให้กับโรงงานหรือไม่ พร้อมส่งทีมงานเข้าไปยืนยัน สร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบของการเผาแปลงที่มีต่อตัวผู้ปลูกและชุมชนรอบข้าง รวมถึงมาตรการของบริษัทฯ หยุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่เผาแปลงซ้ำเป็นรอบที่ 2 เป็นเวลา 1 ปี สำหรับแปลงเผาที่ถูกร้องเรียนไม่ได้อยู่ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ บริษัทฯ จะประสานงานแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลเรื่องนี้ต่อไป

สำหรับช่องทางรับการร้องเรียนกรณีพบการเผาแปลงข้าวโพด มี 3 ช่องทาง ได้แก่ แอปฯ ฟ.ฟาร์ม เว็บไซต์ตรวจสอบย้อนกลับของซีพี และ CPFWorldwide.com (https://traceability.fit-cpgroup.com/complaint) มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดของไทย ก้าวสู่การเพาะปลูกแบบยั่งยืน

ที่มา PR CPF