ซีพีเอฟ เดินหน้าร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย คอนเน็กซ์ อีดี สร้าง “เด็กดี มีคุณธรรม”

ซีพีเอฟ ร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาของไทย สร้างเด็กดี มีคุณธรรม สานต่อโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) หนุน 74 โรงเรียน ปีการศึกษา 2567 ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกับการสร้างผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ (School Partner : SP) ร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน สู่โรงเรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ของ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาไทย และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จึงสนับสนุนโครงการฯ CONNEXT ED มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการฯ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ก้าวสู่ปีที่ 9

ซีพีเอฟ สนับสนุนโครงการด้านวิชาการ ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัล เพิ่มความเข้าใจและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในยุคดิจิทัล นอกจากนั้น ยังส่งเสริมทักษะวิชาชีพ อาทิ โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่อัจฉริยะ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ร้านกาแฟเด็กน้อย ล่าสุด ปีการศึกษา 2567 สนับสนุนโครงการต่าง ๆ รวม 74 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสระบุรี

คุณพิมลรัตน์ กล่าวว่า การสนับสนุนโรงเรียนภายใต้การดูแลเป็นไปด้วยดี เพราะความร่วมมือของ บุคลากรของบริษัทที่อาสาเป็นผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ (SP) ร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มี SP ทั้งสิ้น 93 คน เป็นคู่คิดพัฒนาโรงเรียน ร่วมทำงานและวางแผนการพัฒนากับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของไทย ตอบโจทย์ความต้องการที่สอดคล้องบริบทของโรงเรียน และปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนขององค์กร

ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED แบบ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา วางรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีโรงเรียนในอยู่ในความรับผิดชอบของ ซีพีเอฟ รวม 302 โรงเรียน

ที่มา PR CPF