ซีพีเอฟ MOU ‘องค์กรสีขาว เพื่อย่างก้าวที่ยั่งยืน’ สู่องค์กรปลอดยาเสพติด

ซีพีเอฟ ร่วมกับ ก.แรงงาน ขับเคลื่อนต้นแบบองค์กรเอกชนปลอดยาเสพติด ดูแลพนักงานในสถานประกอบกิจการห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน หนุนสร้างสังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตั้งเป้าภายในปี 2567 นี้ ฟาร์มและโรงงานกว่า 400 แห่งทั่วไทย ผ่านการรับรองโรงงานสีขาว

คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “องค์กรสีขาว เพื่อย่างก้าวที่ยั่งยืน” ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)​ และ ซีพีเอฟ พร้อมมอบธงนำร่องสถานประกอบกิจการ ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวและมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) แก่  คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ  และผู้บริหาร ซีพีเอฟ โดยมี คุณโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมด้วย ณ ก.แรงงาน

รมว.แรงงาน กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมั่นคง กระทรวงฯ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นระบบ ตามหลักเกณฑ์โรงงานสีขาว สำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้ เป็นหลักประกันว่าพนักงานของ ซีพีเอฟ ทุกคน ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีระบบและกลไกในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี ดูแลพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานที่ทำงานในไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

“ขอชื่นชม ซีพีเอฟ ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ บรรลุเป้าหมายการป้องกันและหยุดยั้งปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และยังต่อยอดดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆ หน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างจริงจัง”​ รมว.แรงงาน กล่าว

ด้าน คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ  กล่าวว่า พนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นครัวของโลก“ ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง การลงนามในครั้งนี้ เป็นการประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อต้านยาเสพติด นำหลักเกณฑ์และแนวทางของโรงงานสีขาว และ มยส. มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ ซีพีเอฟ 437 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นองค์กรที่ปลอดจากยาเสพติด ครอบคลุมพนักงานคนไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านกว่า 70,000 คน ตั้งเป้าภายในปีนี้ สถานประกอบกิจการทุกแห่งในไทย ต้องได้รับการรับรองโรงงานสีขาว และ มยส. ร่วมสร้างความยั่งยืนขององค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

“ซีพีเอฟ มีความยินดี ที่ได้ร่วมกับ ก.แรงงาน และภาคีเครือข่าย พัฒนาสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นองค์กรต้นแบบ ดูแลพนักงานทุกคน และชุมชนรอบข้างมีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด สังคมมีความเข้มแข็งและเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง สอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี ที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท”​ คุณประสิทธิ์ กล่าว

โครงการ “ซีพีเอฟ องค์กรสีขาว เพื่อย่างก้าวที่ยั่งยืน” เป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดี เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การให้ความรู้พนักงานตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านยาเสพติดอย่างจริงจัง อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้พนักงานมีความเสี่ยงกับยาเสพติด รวมทั้งมีนโยบายบำบัด รักษา และฟื้นฟู ให้โอกาสพนักงานที่รักษาหาย กลับมาทำงานกับองค์กรได้ สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งของ ซีพีเอฟ ปลอดยาเสพติด เป็นสมาชิกที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มั่นคงและยั่งยืน

 

ที่มา PR CPF