แยกขยะถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก ‘ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมโรงเรียน-ชุมชน’ บริหารจัดการขยะยั่งยืน

ซีพีเอฟ ถ่ายทอดแนวคิด ‘WASTE to VALUE’ สู่เด็ก เยาวชน และชุมชนรอบสถานประกอบการ ชูหลักการ 3Rs ‘ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่’ (Reduce Reuse and Recycle) มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และต่อยอดสู่ “ธนาคารขยะ” โรงเรียน-ชุมชน

คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การบริหารจัดการขยะตลอดห่วงโซ่การผลิต เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนดำเนินการมาโดยตลอด นำหลักการ 3Rs มาใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ จากนั้นขยายผลด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับเด็ก เยาวชน และชาวชุมชน ซึ่งความสำเร็จจากการสร้างเครือข่ายในสถาบันการศึกษาและชุมชน ทำให้เกิดการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายจากขยะจากความรู้การคัดเเยกและเพิ่มมูลค่าขยะ ปัจจุบันมีชุมชน 4 แห่ง และโรงเรียน 13 แห่ง ที่ร่วมโครงการ และขยายผลสู่การสร้าง “ธนาคารขยะ” ทั้งในชุมชนและโรงเรียน

“ซีพีเอฟ มุ่งสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขยายผลสู่เยาวชน ชุมชน เพื่อสร้างสังคมที่เป็น Zero waste ทำให้เห็นว่าการแยกขยะเป็นเรื่องง่าย ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เริ่มตั้งแต่การสอนให้รู้จักแยกขยะให้ง่ายต่อการรีไซเคิล ทำให้เห็นคุณค่าว่าขยะสามารถนำมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ (WASTE to VALUE) กำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปัญหาขยะ นำไปสู่การแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน” คุณเรวัติ กล่าว

ซีพีเอฟ ร่วมกับ โรงเรียน เปิดพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ “อาหารสัตว์บก ปันรู้ ปลูกรักษ์” ถ่ายทอดความรู้ประเภทขยะ การเก็บ การคัดแยกที่ถูกต้อง เพื่อให้ปฏิบัติจริงในโรงเรียนและต่อยอดสู่ครอบครัว ส่งเสริมการสร้างอาชีพจากของเหลือใช้ นำวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน สร้างชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบน้ำไหลเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ และให้ความรู้ชาวชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันลดการทิ้งขยะ สร้างมูลค่าจากขยะ และสามารถบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง

ที่มา PR CPF