‘ธุรกิจไก่เนื้อ 3’ ชู “ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต สู่ Net-Zero School“ นำร่อง รร.บ้านใหม่สำโรง ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

จิตอาสา ซีพีเอฟ ธุรกิจไก่เนื้อ 3 (ไก่พันธุ์) จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ ระบบมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง สานต่อโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต สู่ Net-Zero School“ ปีที่ 1 นำร่อง รร.บ้านใหม่สำโรง จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้น ป.4 – ม.2 รวม 85 คน เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน วิธีลดโลกร้อน รวมทั้งการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมความปลอดภัยการป้องกันระงับอัคคีภัย

ที่มา PR CPF