กองเชียร์พร้อม CPF จัดประกวดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน CSR Pitching Contest #1

ร่วมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ชาว CPF กับโครงการดีๆ ภายใต้ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่”
CSR Pitching Contest #1 เป็นการบูรณาการการพัฒนาขีดความสามารถของชาว CPF ในการประกวดรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน (CPF CSR Awards) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยจัดประกวดในรูปแบบ Zoom Online เป็นครั้งแรก เนื่องจากสถานการณ์โควิด
สำหรับ 17 โครงการที่เข้ารอบ CSR Pitching Contest จะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ รางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการประกวด CPF CSR Awards 2020 ทั้งนี้ การ Pitching ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ผู้บริหาร CPF ร่วมเป็นกรรมการและกรรมการกิตติมศักดิ์ 2 ท่าน โดยจะประกาศผลการตัดสินรางวัล ในวันที่ 22 ก.ค. 64
ก่อนหน้านี้ CPF ได้จัดอบรมหลักสูตร Social Impact Pitch ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตร Co Create Innovative CSR เพื่อส่งเสริมโครงการเกิดใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนแผนงานโครงการ มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการและการประกวด
โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล มูลค่ารวม 250,000 บาท เพื่อนำไปยกระดับโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นแบบอย่างให้กับการสร้างสรรค์โครงการรุ่นต่อๆ ไป และสร้างประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดิน ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ทั้งต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท ที่ CPF ปลูกฝังและยึดปฏิบัติมาตลอด
Cr.PR CPF