ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา  สู่การปฏิบัติจริงพร้อมกันทั่วโลก

CPF ทั่วโลก ผนึกกำลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ “CPF 2030 Sustainability in Action” ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา พร้อม ๆ กับไทย ภายใต้ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดิน น้ำ ป่า คงอยู่ ควบคู่กับภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น เดินหน้าธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เดินหน้าตามเป้าหมาย “การเป็นผู้ผลิตอาหารยั่งยืน” สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและเวทีโลก

สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร CPF โดยคุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน CPF กว่า 100 คนจาก 8 ประเทศ เดินหน้าสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารมั่นคง (Sustainable Foods) ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low Carbon Product) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอีก 10 ปีข้างหน้า (2564-2573)

ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ ยังคงยึดพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) ครบทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมีภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น

ด้านอาหารมั่นคง ส่งเสริมระบบการผลิตอาหารโภชนาการที่ยั่งยืน กำหนดให้ 40% ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ การเรียกคืนสินค้าเป็นศูนย์ ผ่านการทำการตลาดอย่างรับผิดชอบ ด้วยอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีมากขึ้นเข้าถึงผู้บริโภค 35 ล้านรายต่อวัน ตลอดจนส่งเสริมหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องได้รับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม 100% และเพิ่มกำลังการผลิตของไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน 30% ต่อปี เทียบกับปี 2563

ด้านสังคมพึ่งตน ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 100% ทุก 3 ปี อิ่มรู้ สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร 3 ล้านชั่วโมง ตลอดจนสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม 3,000,000 ราย ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน ดิน น้ำ ป่า คงอยู่ มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปี 2558 รวมถึงการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก

โดยวัตถุดิบหลักมาจากพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า และตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ควบคู่กับการลดขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กระบวนการผลิตเป็นศูนย์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่นำมาใช้ต้องนำมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ 100% ในปี 2573

CPF หลายประเทศ ดำเนินการตามกลยุทธ์ความยั่งยืนมาต่อเนื่อง และสามารถนำภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น ไปปรับใช้เพื่อเติมร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2573 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร คู่ค้าธุรกิจ และผู้บริโภค ในฐานะผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อและสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน.

Cr: CPF