CPF จับมือ คู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์ ขับเคลื่อนห่วงโซ่การเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน

คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ CPF กล่าวว่า ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำระดับโลก ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารคุณภาพปลอดภัยไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก จึงเดินหน้าร่วมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตอบรับแนวโน้มความต้องการอาหารที่มาจากแหล่งและกระบวนการที่รับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งวิถีนิวนอร์มอลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
“การผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งเปรียบเป็น “พันธมิตรทางธุรกิจ” ของ CPF เพื่อผลิตและจัดหาวัตถุดิบและสินค้าด้วยความรับผิดชอบ พัฒนาและปรับปรุงองค์กรสู่มาตรฐานสากล ไม่เพียงช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตอบรับความต้องการและความท้าทายต่างๆ ในเวทีการค้าโลก ยังจะช่วยให้ CPF และคู่ค้าธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน ร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม” คุณสิริพงศ์ กล่าว
ทั้งนี้ CPF ได้ส่งมอบและสื่อสารทำความเข้าใจกับกลุ่มคู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์ เรื่อง นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 และทุกๆ ปี บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจในประเด็นด้านการบริหารจัดการแรงงานขององค์กร พร้อมทั้งตรวจประเมินด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจ เพื่อช่วยคู่ค้าปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานของคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนของ CPF สอดคล้องตามหลักการสากล
ในปีนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพและการตรวจประเมินความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 4P ของนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ ประกอบด้วย Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ) People (แรงงาน) Process (กระบวนการผลิต) และ Performance (การดำเนินงาน) สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติต่อแรงงาน การยึดหลักสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง มีคุณค่าโภชนาการ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานว่ามาจากกระบวนการที่ยั่งยืน
คุณวิชชภูมิ กันตนฤมิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอ็น.บี. บรรจุภัณฑ์กล่าวว่า เอ.เอ็น.บี. เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกให้กับ CPF มากว่า 20 ปี กล่าวว่า นอกจากการบริหารจัดการกำไรและต้นทุนแล้ว ในฐานะที่ทำธุรกิจกับ CPF ที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วโลก เอ.เอ็น.บี ต้องคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจมีจริยธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและมุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตกล่องกระดาษจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ทำลายป่า ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้บริษัทดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และได้รับความเชื่อถือจาก CPF และลูกค้าในระยะยาว
ด้าน คุณขจัดภัย อารีประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ขายผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ หนึ่งในซัพพลายเออร์บรรจุภัณฑ์คุณภาพให้ CPF เพิ่มเติมว่า องค์กรได้รับประโยชน์จากการบูรณาการความยั่งยืนในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ช่วยให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ธุรกิจมีความมั่นคงสูง ช่วยดึงดูดคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานและร่วมพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง และที่สำคัญการดำเนินงานที่ยั่งยืนช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการตลาดให้กับบริษัท
ขณะที่ คุณฉัตรชัย วชิรเธียรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.อารีฟู้ด เทรดดิ้ง กล่าวว่า จากการที่บริษัทเป็นผู้จัดหากระเทียมและพริกให้กับ CPF มานาน 12 ปี บริษัทต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของซี CPF ซึ่งช่วยยกระดับองค์กรสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งในเรื่องของการดูแลบุคลากรขององค์กร จนถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า นอกจากนี้ อารีฟู้ดยังได้นำองค์ความรู้จาก CPF ไปริเริ่มโครงการจัดการเปลือกกระเทียมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรในเชียงใหม่ยกระดับการเพาะปลูกพืชปลอดสารอีกด้วย
Cr.PR CPF