CPF หนุนศูนย์ FLEC สร้างโอกาสการศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม หากด้วยข้อจำกัดด้านต่างๆ ทั้งความพร้อมของเด็กและผู้ปกครอง ส่งผลให้เด็กข้ามชาติที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยจำนวนมากเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center) หรือ ศูนย์ FLEC คือความร่วมมือภาคีเครือข่ายรัฐ-ประชาสังคม-เอกชน ที่เข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งตลอด 6 ปี ของการดำเนินงานของศูนย์ฯ ช่วยสนับสนุนให้ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติใน จ.สงขลา ได้รับสิทธิเรียนหนังสือและพัฒนาทักษะเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของศูนย์ฯ ลดความเสี่ยงการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ตามที่ภาคีเครือข่ายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตรงกับวันที่ 12 มิ.ย. 2565 ด้วยแคมเปญ “I raise my hand for a world without child labor”
คุณนาตยา เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการศูนย์ FLEC กล่าวว่า ศูนย์ FLEC เป็นความร่วมมือของภาคีพันธมิตร 7 องค์กร เพื่อร่วมจัดการปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติครอบคลุมทุกมิติ สนับสนุนให้บุตรหลานแรงงานเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ผ่าน “ห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน” ณ อาคารท่าเทียบเรือสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐในจังหวัด ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีลูกหลานแรงงานข้ามชาติรวม 240 คน เข้าถึงการศึกษาในระบบตามมาตรฐานการศึกษาของไทย โดยกว่าร้อยละ 90 ของเด็กสอบผ่านเกณฑ์ประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 45 คน ได้เข้าเรียนต่อใน รร.เทศบาล 2 อ.เมือง จ.สงขลา ร่วมกับนักเรียนไทย
ห้องเรียนรู้ฯ ของศูนย์ FLEC เปิดเรียนทุกวันไม่เว้นแม้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยดูแลเด็กแทนผู้ปกครองที่ทำงานบริเวณท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ฯ จัดกลุ่มนักเรียนหมุนเวียนเข้ามาเรียนและมอบการบ้าน เพื่อให้การเรียนไม่ขาดตอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการติดตามลูกหลานส่งการบ้านอย่างครบถ้วน
ในปีนี้ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในสงขลาเข้ามาเรียนกับศูนย์ FLEC ทั้งหมด 42 คน อายุตั้งแต่ 4-15 ปี โดยมี “ครูพาตีเมาะ หะแว” ครูประจำชั้น และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ช่วยจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามวัย โดย เด็กอนุบาลจะสอนในรูปแบบบูรณาการเพื่อเสริมพัฒนาการและสร้างอุปนิสัยการเรียนรู้ที่ดี ส่วนเด็กประถมขึ้นไป จะสอนรายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสอนภาษากัมพูชาให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งสร้างเสริมทักษะการใช้ชีวิต เช่น การเรียนรู้แยกขยะต่างๆ การดูแลและปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำทานร่วมกับผู้ปกครอง เป็นต้น เด็กข้ามชาติ ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา 15 คน
“ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติที่มาเรียนกับศูนย์ FLEC มีทักษะการใช้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังกล้าแสดงออก กล้าพูดคุยกับคนนอกครอบครัวมากขึ้น ที่สำคัญสามารถดูแลตัวเองได้ในเวลาที่ผู้ปกครองไปทำงาน ใช้ชีวิตประจำได้อย่างปลอดภัย” คุณพาตีเมาะ กล่าว
CPF ร่วมกับ 6 องค์กรภาคีพันธมิตร ได้แก่ องค์การสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) บมจ. ปตท. โกลบอล เคมิคอล และ บจ.จีอีพีพี สะอาด ก่อตั้งศูนย์ FLEC มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยศูนย์ FLEC มีเป้าหมายพัฒนาต้นแบบการบูรณาการทำงาน เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ควบคู่กับร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างความเท่าเทียมการศึกษา ส่งเสริมสิทธิเด็ก ช่วยให้แรงงานข้ามชาติและบุตรในภาคประมงมีความรู้และทักษะทางอาชีพที่จำเป็น สามารถสร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง และมีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป
Cr.PR CPF