อีกความภูมิใจของชาว CPF ร่วมเติมสีเขียวให้ผืนป่าของชาติ “CPF รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”

ถึงโควิดจะอยู่นานแค่ไหน ต้นไม้ของเราก็ไม่หยุดโต‼️ ไปดูความสำเร็จในการช่วยเติมพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ที่ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 5,971 ไร่
ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือ 3 ประสาน โดยชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ และ CPF ทำให้วันนี้ ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก กลับมาอุดมสมบูรณ์ ผืนป่ากลับสู่ความชุ่มชื้น เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิด
ผ่านเฟสแรก 5 ปี (ปี 2559-2563) สภาพป่าเปลี่ยนแปลงจากป่าเสื่อมโทรมที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์ หนามสนิม ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะไม้ยืนต้นไม่สามารถเติบโตได้ กลับเป็นป่าเขียวชะอุ่มเต็มพื้นที่ และสิ่งที่น่าภูมิใจ คือ ผืนป่าแห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูป่าให้กับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เนื่องจากใช้รูปแบบของการฟื้นฟูป่า 4 รูปแบบตามสภาพของพื้นที่ ช่วยย่นระยะเวลาการฟื้นตัวของป่าเร็วกว่าปล่อยให้ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ช่วยดูดซับคาร์บอน ทำให้อากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ CPF ยังจ้างงานชุมชนในพื้นที่ ดูแลป่าอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกิดผลบวกครบทุกด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่ทุกท่านมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง สู่ระยะที่สอง (ปี 2564-2568) ของโครงการ สู่เป้าหมายอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 1,000 ไร่เศษ รวมเป็น 7,000 ไร่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามเสาหลักสู่ความยั่งยืนของ CPF ด้าน “ดิน น้ำ ป่า คงอยู่”
Cr.PR CPF