“CPF” กำไรสุทธิปี 63 โต 41% จ่ายปันผล 1 บาท/หุ้น มั่นใจปี 64 จะมีผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่อง

CPF รายงานกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 26,022 ล้านบาท เติบโต 41% จากปีก่อน มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 81,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% ปัจจัยหลักมาจากการที่บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งการใช้ระบบ AI มาเสริมการทำงานให้มีผลดีที่สุดกว่าในอุตสาหกรรม ทำให้แม้ในภาวะวิกฤตโรคระบาดทั้งโควิด-19 และโรค ASF บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างโดดเด่นของ CPF เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บริษัทได้ค้นคว้าขึ้นมา ทั้งการสร้างสายพันธุ์สัตว์ขึ้นมาใหม่และระบบการเลี้ยง การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ พร้อมการนำ Bio-Security เข้ามาเสริมการดำเนินการ รวมถึงการมีระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในธุรกิจสุกรและธุรกิจกุ้งครบวงจร
ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก มาจากการให้ความสำคัญในการควบคุมประสิทธิภาพและต้นทุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งด้านการผลิต การเลี้ยง และช่องทางจำหน่ายสินค้า และราคาสุกรในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในเวียดนามและจีน ประกอบกับผลดำเนินงานของธุรกิจสัตว์น้ำในไทยปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
ท่ามกลางโรค Covid-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงักและกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง แต่สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพ และบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น พร้อมปรับรูปแบบการทำงานและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคที่ผ่านมา
CEO คุณประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 นี้ว่า จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่คาดว่าจะดีขึ้นจากภาวะของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง จะส่งผลให้มีความต้องการบริโภคในประเทศต่างๆ มากขึ้น และการส่งออกอาหารจากไทยก็จะดีขึ้นตามด้วยเช่นกัน ประกอบกับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการขายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าปี 2564 นี้ผลการดำเนินงานจะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทฯ ซีพีเอฟ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563)
Cr.PR CPF