CPF รับมอบโล่เกียรติยศจากกรมป่าไม้ ในฐานะ “ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้”

อีกความภูมิใจของชาว CPF 🌱🌳🌏💚
“รางวัลการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” โดย CPF รับมอบโล่เกียรติยศจากกรมป่าไม้ ในฐานะ “ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้” สาขาฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2564 จากโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่า 6,971 ไร่