CPF จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 CPF จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รวมทั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร CPF และผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา 2 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1 รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และวาระที่ 2 อนุมัติการเข้าซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีนโดยบริษัทย่อย ณ ห้องแมกโนเรีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

Cr:Pr CPF