CPF หนุน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” อย่างต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 39

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 39” โดย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าฯ สระบุรี ให้การต้อนรับเยาวชน 16 ครอบครัว จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในโครงการฯ เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่าง เชื่อมสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ และเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 39 พร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยจาก CPF ได้แก่ ไก่ปรุงสุก, ไก่สดปลอดสาร, น้ำดื่มซีพี และนมสดเมจิ โดยมี คุณณฐาภพ หัตถโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักธุรการ พร้อมด้วย ผู้แทน CPF โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี และ ซีพี-เมจิ ร่วมมอบ
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดจากดำริของ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นนทบุรี นครนายก ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี และอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ชีวิต ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวอันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคม อีกทั้งพัฒนาแนวคิดและเจตคติที่ดีให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และพลเมืองที่ดีสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำชุมชนที่ดีในอนาคต
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 27 ต.ค. 65 มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 320 คน นับถือศาสนาพุทธ 47 คน ศาสนาอิสลาม 272 คน และศาสนาคริสต์ 1 คน
Cr.PR CPF