“ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF” ได้รับรอง ISO 56002 ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมในระดับสากล (ISO 56002) ในโอกาสที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จ.ตราด ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผอ.สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้มอบ ณ CP Tower สีลม นับเป็นสถานประกอบการของ CPF แห่งที่ 2 ต่อจากโรงงานอาหารสัตว์บางนา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”
ผอ.สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวแสดงความยินดีกับ CPF ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการจัดการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงบริบทขององค์กรและบริบทของโลก ไปจนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์กรให้สูงขึ้น ต้นทุนลดลง รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรฐานนี้ยังครอบคลุมการสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย
น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า CPF มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารนวัตกรรมขององค์กรตามแนวทางมาตรฐาน ISO 56002 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ได้รับการรับรอง ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก ที่ปรับการดำเนินงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บุคลากรคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ผ่านมา โรงเพาะฟักลูกกุ้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน อาทิ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพันธุ์ลูกกุ้ง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Hatchery 4.0 ระบบการผลิตลูกกุ้งอัจฉริยะ ควบคุม สั่งการ และติดตามผลด้วยระบอัตโนมัติ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ในโครงการ “3W Shrimp (GIH) เพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมกุ้งไทย” ที่ใช้กรรมวิธีทางเลือกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสารชีวโมเลกุลทดแทนกระบวนการตัดตาแม่พันธุ์กุ้ง และสนับสนุนการดำเนินการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โครงการ “Fast & Fit Fry Model” การจัดการอนุบาลลูกกุ้งปรับรูปแบบการให้อาหารชนิดแพลงก์ตอนพืช และการนำ Bio-floc มาปรับคุณภาพน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านสังคม จากโครงการ “น้ำคือชีวิต” ที่ร่วมกับชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำดื่ม สร้างอาชีพและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน จนเกิดเป็นวิสาหกิจน้ำดื่มชุมชน
ระบบการจัดการนวัฒกรรมที่ดีได้มาตรฐานโลก จะช่วยให้บริษัทดำเนินงานต่างๆ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง จ.ตราด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 56002 จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆ ในสายธุรกิจสัตว์น้ำ และหน่วยงานอื่นๆ ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกได้” น.สพ. สุจินต์ กล่าว
โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จ.ตราด ในกลุ่ม CPF มีความชำนาญในด้านธุรกิจการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง และการจัดการห่วงโซ่การผลิตธุรกิจการเลี้ยงกุ้งแบบครบวงจร และได้รับการรับระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมให้มีประสิทธิผล อาทิ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ มรท. 8001:2563 ขณะที่มาตรฐาน ISO 56002 เป็นมาตรฐานที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ก่อนหน้านี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา CPF ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นองค์กรแรกของไทย
Cr.PR CPF