CPF ถ่ายทอดแนวคิด BCG สู่โรงเรียน-ชุมชน ส่งเสริมคนไทยจัดการขยะยั่งยืน

รัฐบาลและภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG Economy ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หนึ่งในภาคเอกชนไทย ที่นำเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ CPF ที่ผลักดันโมเดลธุรกิจสีเขียวตามนโยบาย BCG ตลอดกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง ครอลคลุม 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล หรือ ESG (Environment Socialand Governance) อย่างเข้มแข็ง
ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าถ่ายทอดแนวคิดนี้ให้กับเยาวชนรอบสถานประกอบการเพื่อไปปรับใช้ เช่น การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและต่อยอดสู่ครอบครัว โดยมีบุคลากร CPF ฝึกอบรมตั้งแต่การแยกขยะที่ถูกต้อง จัดให้มีถังแยกประเภท เน้นนำขยะมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า
โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก CPF จ.ตราด ต่อยอด โครงการ “CPF Restore the Ocean” โดยร่วมกันลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องทะเล และนำขยะมาจัดการอย่างถูกวิธี ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามกลยุทธ์ “CPF Sustainability in Action 2030 ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา” โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเก็บขยะทะเล เพื่อนำมาส่งเสริมการทำศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ พร้อมขยายสู่ “ธนาคารขยะ” รร.วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) อ.แหลมงอบ ให้เป็นอีกสถานที่เรียนรู้ให้เด็กและโรงเรียนต่างๆ มาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนของตนเอง CPF สนับสนุนเป้าหมายของโรงเรียนมุ่งสู่ “โรงเรียนปลอดขยะ” (Zero waste School) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และจะขยายผลสู่ รร.บ้านคลองใหญ่ อ.แหลมงอบ และ รร.คีรีศรีสาครวิทยา อ.บ่อไร่ ต่อไป
คุณศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผอ.รร.วัดบางปิดล่าง กล่าวว่า โรงเรียนสานต่อกิจกรรมการคัดแยกขยะ บูรณาการด้านการจัดการขยะ ร่วมกับ CPF ภายใต้แนวคิด ‘เปลี่ยน WASTE เป็น VALUE’ โดยบุคลากร CPF นำแนวคิดการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle) หรือ 3Rs ที่ใช้ในโรงงานอยู่แล้วมาถ่ายทอดแก่เด็กๆ จนสามารถนำความรู้เรื่องการคัดแยกขยะไปทำเองที่บ้าน ขายขยะเองจนเกิดรายได้ ส่วนธนาคารขยะของโรงเรียนก็สร้างรายได้จากขยะที่นักเรียนนำมาฝาก พร้อมทั้งนำบางส่วนเข้าชุมนุมหัตถกรรม นำไปรีไซเคิล ทำผลิตภัณฑ์ Upcycling อาทิ กระถางต้นไม้และอิฐบล็อกทางเดินด้วยกล่องนม สร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน CPF ได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ขยะ ให้เป็นหนึ่งในฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ที่บ้าน เพื่อช่วยลดปัญหาขยะในครัวเรือน
น้องนภัสสร ประภากาศ นักเรียนชั้น ป.5 รร.วัดบางปิดล่าง เล่าหลังจากร่วมกิจกรรมผลิตอิฐบล็อกทางเดินจากกล่องนมว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ทำได้ การได้ลงมือเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นของใช้ได้เช่นนี้ ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ว่าขยะมีประโยชน์ เช่นเดียวกับ น้องพัชรีวรรณ เจริญสาคร เพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกัน ทดลองทำกระถางต้นไม้จากกล่องนม บอกว่า ขยะเหลือทิ้งนำกลับมาเพิ่มคุณค่าได้ และยังถือเป็นการเสริมสร้างทักษะทางศิลปะ รวมถึงอาจสร้างรายได้ให้กับตนเองหากพัฒนาฝีมือการทำผลิตภัณฑ์ให้สวยงามขึ้น
ด้าน ธุรกิจไก่พ่อแม่พันธุ์ CPF จ.นครราชสีมา ร่วมกับ รร.บ้านลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ จัดอบรมให้เด็กนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดตั้งธนาคารขยะ มีบัญชีรายบุคคล และโครงการอิ่มสุขปลูกอนาคตที่ CPF ส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งอาหารที่มั่นคง ปลอดภัยจากการปลูกและการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียนเอง เป็นอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้กับทุกคน พร้อมสนับสนุนไข่ไก่เพื่อเป็นรางวัลในกิจกรรมขยะแลกไข่ไก่ และมอบก้อนเชื้อเห็ดเพื่อนำไปเพาะที่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการจับรางวัลเป็นประจำเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ที่สำคัญคือการนำขยะมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยโรงเรียนผูกเรื่องนี้เข้ากับโครงงานอาชีพ วันนี้เด็กๆ ยังส่งต่อความรู้ไปถึงครอบครัว ทำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยแยกขยะพร้อมกับบุตรหลานด้วย
ส่วนที่ ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง CPF ปะทิว จ.ชุมพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัดทำ “โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน” หรือ “ถังหมัก รักษ์ดิน” เพื่อกําจัดขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือน ซึ่งได้เริ่มทำการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และลงทะเบียนรับถังหมักรักษ์โลก พร้อมรับเชื้อจุลินทรีย์ (พด.6) นำร่องกับพนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ต.บางสน รวม 75 ครัวเรือน ส่วนถังอีก 113 ใบ ส่งมอบให้กับ อสม. เขต1 และ อสม.เขต2 ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ 7 หมู่ (หมู่ 1 2 3 4 5 6 และ 😎 มอบแล้ว 3 เฟส รวมทั้งสิ้น 188 ชุด พร้อมจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อรายงานผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ด้าน คุณอำนาจ ทองหญีต นายกเทศมนตรีตำบลบางสน กล่าวว่า โครงการฯ นี้ เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยเฉพาะการช่วยลดภาวะโลกร้อน จากการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังในหลุมฝังกลบและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยยังนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขอขอบคุณ CPF และลูกค้าฟาร์มกุ้งของบริษัท ที่สนับสนุนถัง 40-50 ลิตร เพื่อผลักดันภารกิจของเทศบาล ตั้งเป้าหมายการจัดทำโครงการ 100% ในทุกครัวเรือนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลฯ กว่า 900 ครัวเรือน
CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำเนินโครงการ “โรงเรียนปลอดภัย” ที่ รร.อนุบาลบ้านบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยให้ความรู้ด้านความปลอดภัย 3 ด้าน ได้แก่ การขับขี่ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะกิจกรรมคัดแยกขยะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างจิตสำนึกการกำจัดขยะด้วยหลัก 3Rs มีการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดขยะในโรงเรียน การทิ้งขยะให้ถูกประเภท ส่งเสริมการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านเกมส์จับคู่ให้เด็กๆ เข้าใจง่าย เรียนรู้การจัดการขยะที่ถูกต้องที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดให้กับครอบครัวได้ ล่าสุด กำลังต่อยอดโครงการสู่ รร.วัดตโปทาราม เพื่อร่วมเดินหน้าลดขยะในโรงเรียนต่อไป
CPF ส่งเสริมนักเรียนและชาวชุมชน ร่วมภารกิจจัดการขยะในโรงเรียน ครัวเรือน และแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน “โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ” สอดรับกับ BCG Economy โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Cr.PR CPF