มาด้วยใจ ทำให้เพื่อน้อง CPF ยกทีมลงพื้นที่โคราช สรรหาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างทีม “คอนเน็กซ์ อีดี” แกร่ง

CPF มุ่งมั่นมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง และยกระดับการศึกษาของไทย โดยคณะบริหารโครงการฯ (PMO) พร้อมด้วยทีมผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner : SP) รุ่นที่ 1- 4 ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รับสมัคร SP น้องใหม่ ในกิจกรรม “มหกรรมค้นฟ้า คว้า SP คนดี” เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและเสริมความแข็งแกร่งของทีม โดยมี คุณภาณุวัตร เนียมเปรม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF กล่าวเปิดกิจกรรมและให้กำลังใจ SP ที่มีความมุ่งมั่นทำงานและมองถึงประโยชน์ส่วนรวม
คุณภาณุวัตร เชิญชวนพนักงานสมัคร SP โดยกล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้ใช้เวลาที่นอกเหนือจากเวลาทำงานมาทำความดี ถ้าเราจะเป็นคนเก่ง คนดี ต้องทำได้หลายๆ เรื่อง และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาความเป็นผู้นำ ฝึกฝนตนเอง ยกระดับความสามารถของตัวเอง และสิ่งที่สำคัญมาก คือ ได้ประสบการณ์ สามารถนำประสบการณ์ไปใช้กับงานที่เราไปช่วยเหลือโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จขึ้น มีโอกาสทำให้โรงเรียนที่เรารับผิดชอบและน้องๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ซึ่งโครงการนี้ CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร คือ ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ
ด้าน คุณพัชมน วงศ์ฝาย รองประธานคณะบริหารโครงการฯ เล่าถึงภาพรวมของโครงการคอนเน็กซ์ อีดี และบทบาทของ CPF ที่ร่วมผลักดันโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ SP ตั้งแต่รุ่นที่ 1-4 ยังได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน อุปสรรค แนวคิดในการทำงาน และการบริหารจัดการเวลาในการทำงาน
มหกรรมค้นฟ้า คว้า SP คนดี @ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว ได้รับความสนใจจากพนักงาน CPF ในพื้นที่โคราช สมัครเป็น SP น้องใหม่ เสริมความแข็งแกร่งของทีม ปัจจุบันมี SP รวมทั้งสิ้น 48 คน ดูแลโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 301 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสระบุรี
📲 สมัครผู้นำรุ่นใหม่ SP รุ่นที่ 4 คลิก >> https://forms.gle/ZM1rxNXWxhSqiKZF7 เปิดรับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้
Cr.PR CPF