“กรมป่าไม้-CPF” เปิดพื้นที่ต้อนรับ ค่าย SMART-i CAMP ศึกษาระบบนิเวศ “เขาพระยาเดินธง”

คุณถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ และคุณอนุชิต ศรีสุระ คณะทำงาน โครงการ ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ กระบวนการฟื้นฟูป่าให้กับค่าย SMART-i CAMP นำเด็กนักเรียนอายุ 6 -14 ปี 14 คน ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ำ การทำ Seed Ball ที่ถูกตามหลักวิชาการของกรมป่าไม้ กิจกรรมยิง Seed Ball เดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าในเวลากลางคืน ฯลฯ สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่าในพื้นที่ ประกอบด้วย 4 รูปแบบ การฟื้นฟูป่า การเพาะกล้า ทำกิจกรรมรอบกองไฟ โดยเด็กๆ ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่า การทำ Seed Ball และสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต่อยอดจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการ ฟื้นฟูป่าและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ คือ กรมป่าไม้ ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง และ CPF ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติม บริเวณผืนป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งดำเนินการไปแล้ว รวม 6,971 ไร่ เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่สอง (ปี 2564-2568) เป็นผืนป่าต้นแบบให้กับผืนป่าอื่นๆ ของประเทศ จากความสำเร็จในการปลูกป่า 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์ความยั่งยืนของโครงการ สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดย บริษัทฯ ต่อยอดสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน คือ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ตามภูมิปัญญาชุมชน และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน คนในชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภค สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสนับสนุนการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
Cr.PR CPF