“ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ” รวมพลังปลูกต้นไม้ ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ทั้ง 14 โรงงานทั่วประเทศ รวมพลังปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม “CPF FEED ปลูกปัน ป้อง ป่า” โดยมี คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดงาน และนำทีมผู้บริหาร ปลูกต้นไม้ ณ ป่าสวนปลา โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกราชบุรี

ด้านพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในสถานประกอบการ ซีพีเอฟ รวม 500 ต้น อาทิ ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติไทย ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ต้นโมกมัน ไม้มงคลพระราชทานประจำ จ.ราชบุรี ต้นสะเดาเทียม ไม้มงคลพระราชทานประจำ จ.สงขลา โดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

คุณเรวัติ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีการติดตามผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านตัวชี้วัดในระดับสากล ซึ่งกิจกรรม ‘CPF FEED ปลูก ปัน ป้องป่า’ จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปีนี้ ‘ธุรกิจอาหารสัตว์บก’ มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ 5,000 ต้น นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งอากาศ น้ำ ป่าไม้ ให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป อย่างยั่งยืน และสนับสนุนแนวนโยบายของบริษัทฯ ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่มา PR CPF