“Shared Services Center” หรือ “SSC” ศูนย์ปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน CPF หัวใจขับเคลื่อนองค์กรของซีพีเอฟรองรับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 4.0

จากการที่ซีพีเอฟมีการขยายงานและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 17 ประเทศทั่วโลก งานบัญชีการเงินเป็นงานที่มีการกระจายไปตามพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งการทำงานของงานบัญชีและการเงินเป็นขั้นตอนการทำงานที่คล้ายกัน การกระจายตัวของหน่วยงานบัญชีและการเงินอาจก่อให้เกิดวิธีการทำงานที่หลากหลายแตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทจึงได้เริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมด้านงานบัญชีและการเงินตั้งแต่ปี 2556

ตามนโยบายของ คุณอรุณี วัชรานานันท์ ประธานสำนักบัญชี เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ซีพีเอฟ  ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านกระบวนการทำงานและประมวลผลข้อมูล และได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์นักบัญชี หรือ Robotic Process Automation (RPA) ขึ้นมาทดแทนการทำงานที่มีลักษณะประจำหรือ Routine Work

คุณสันติ วิทยาพิภพสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน หรือ “Shared Services Center” ที่เราเรียกกันว่า SSC ถือเป็นนวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 โดยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมสายงานบัญชีการเงิน ซึ่งแต่เดิมงานด้านบัญชีและการเงินของซีพีเอฟเป็นงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ ต่อมาผู้บริหารได้มีการวิสัยทัศน์ให้มีการรวมศูนย์งานบัญชี และพัฒนาก้าวเข้าสู่ยุค Digital Economy 4.0 ซึ่งมีการนำนวัตกรรมมาใช้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนทางธุรกิจ และลดระยะเวลาในการทำงานได้อย่างชัดเจน SSC จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และเป็นหลังบ้านที่สนับสนุนความสำเร็จและการเติบโตของซีพีเอฟ

 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการบัญชีและการเงิน หรือ SSC เป็นส่วนหนึ่งของ F&A ( Finance & Accounting ) นำโดยคุณอรุณี และ คุณไพศาล ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นมืออาชีพด้านบัญชีและการเงินและหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับองค์กร และมีพันธกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1.พัฒนาทีมงาน กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีให้เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 2.ตอบสนองเชิงรุก ด้วยบริการและข้อมูลที่มีคุณค่าแก่ผู้รับที่เหมาะสม และในเวลาที่เหมาะสม 3.สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้มีความสุขในการทำงาน

และที่น่าสนใจคือมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า SSC PLUS ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ อันได้แก่

Smart Thinking การคิดอย่างสมเหตุสมผล และมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา (Response-Feedback)

Service Mind ให้บริการที่ดี ด้วยความยินดีและเต็มใจ ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Collaboration การร่วมประสานให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการทำงานแบบ TEAM WORK

Proactive พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความคิดในเชิงบวก ทำงานในเชิงรุก คิดวางแผนงานไว้ล่วงหน้าก่อนเสมอ

Learning มีการเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา และเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ

Ultimate มุ่งสู่จุดหมายสูงสุด

Skepticism มีทักษะในการสังเกต เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ