ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์หนองคาย CPF จับมือชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดยมี คุณจรัญ กลางประดิษฐ์ รักษาการนายอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าชุมชน บนพื้นที่ 178 ไร่ ที่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์หนองคายของ CPF ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยร่วมกับ บริษัท เอซีวายซี จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าของ CPF ชุมชนบ้านหนองปลาปากจำปาทองและชุมชนบ้านนาโพธิ์ และพนักงานซีพีเอฟ รวมเกือบ 200 คน โดยมี คุณประพจน์ โชคพิชิตชัย ที่ปรึกษาอาวุโสซีพีเอฟ และ น.สพ.คุณวุฒิ เครือลอย รองกรรมการผู้จัดการ CPF ร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมโครงการปลูกป่าชุมชน เป็นการปลูกสวนป่าที่เป็นไม้เศรษฐกิจ อาทิ ต้นสัก ต้นแดง ต้นยางนา ต้นพะยูง ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ป่า รวม 24,400 ต้น บนพื้นที่ 178 ไร่ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรที่สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมของเครือ CP-CPF

ทั้งนี้ ฟาร์มได้จ้างงานคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และแรงงานในพื้นที่ ปรับพื้นที่ที่ใช้ในโครงการสวนป่า ดำเนินการปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

Cr:Pr CPF