คุณประสิทธิ์ CEO ซีพีเอฟมอบนโยบายอาหารปลอดภัย ครอบคลุมธุรกิจครบวงจร Feed- Farm- Food ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO ซีพีเอฟ มอบนโยบายอาหารปลอดภัย ครอบคลุมธุรกิจครบวงจร Feed- Farm- Food ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในงานสัมมนาเปิดตัวมาตรฐานอาหารของ CPF

โดยคุณประสิทธิ์กล่าวว่าCPF ได้วางระบบบริหาร ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ในอาหารประเภท “เนื้อสัตว์ปีก” เป็นหมวดแรก และมี Korat Model เป็นต้นแบบ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องและจัดทำเป็นคู่มือระบบบริหารด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและความยั่งยืนของบริษัทฯ หรือ CPF Food Standard: Poultry meat food product PS 7818 : 2018 ซึ่งจะขยายผลไปสู่มาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วทั้งองค์กรต่อไป

CPF จะก้าวไปให้ถึง One Standard for All ตามเป้าหมาย โดยได้กำหนด “นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของ CPF อย่างยั่งยืน พร้อมขอให้พนักงานและผู้บริหารซีพีเอฟทั่วทั้งองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและให้ดำเนินการ ดังนี้

1. Compliance -ปฏิบัติสอดคล้อง ทุกกลุ่มธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
2. Participation -พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือ ปลูกฝังวัฒนธรรม และทัศนคติที่ดี ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟ
3. Food Quality – ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้แก่ผู้บริโภค
4. Satisfied by Customers & Stakeholders – สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยออกแบบและพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่คำนึงถึงสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม

Cr:Pr CPF