ซีพีเพื่อความยั่งยืน เปิดรับรับสมัครผลงานประจำปี 2565 ชูแนวคิด ‘คนซีพีสร้างคุณค่าและความดีเพื่อสังคม’

โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครผลงานแล้ว โดยซีพีเพื่อความยั่งยืนเป็นโครงการที่เล็งเห็นจิตสำนึกส่วนรวมอันเป็นดีเอ็นเอของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์กว่า 350,000 คนทั่วโลกนับเป็นพลังสำคัญในการทำความดี ทำประโยชน์สู่สังคม คัดเลือกโครงการที่ทำประโยชน์ หรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา (Pain Point) ของชุมชนหรือสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูพนักงานที่ดำเนินโครงการที่ร่วมกันทำความดีและร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนหรือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 นี้เปิดรับสมัครโครงการตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 2565

ไม่ว่าโครงการที่ทำจะเล็กหรือใหญ่ ‘ซีพีเพื่อความยั่งยืน’ เปิดรับและพร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่โครงการประเภทเมล็ดพันธุ์แห่งความดี (Seed of Goodness) ที่เป็นโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินการ มีแผนงานและผลการดำเนินการเบื้องต้น หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต้นกล้าแห่งความหวัง (Rise of Sustainability) โครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการที่วัดผลได้ มีกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน เริ่มมีแนวทางให้เห็นถึงการต่อยอดขยายผลของโครงการ และ ร่มเงาแห่งความยั่งยืน (Testament of Sustainability) โครงการที่ดำเนินการจนมีผลการดำเนินการเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม มีการใช้รูปแบบโมเดลเดียวกันขยายผล จนเห็นถึงความยั่งยืนของชุมชน/สังคม

 

ขอเชิญคนซีพี ร่วมส่งโครงการดี ๆ ที่คุณได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ การส่งเสริมการศึกษา การสร้างคุณค่าทางสังคม สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี หรือ การส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้ ที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ยั่งยืน

คุณสมบัติโครงการต้องเป็นโครงการที่ริเริ่ม ในนามบุคคล กลุ่ม ชมรม แผนกหรือฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท และดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วม กับชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ที่เกิดปัญหา โดยยังดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน มีแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสังคม ชุมชน หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพนักงานในเครือฯ (กรณีโครงการ ที่เคยได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูแล้ว สามารถส่งเข้าร่วมได้อีก แต่ต้องมีผลดำเนินการ ที่ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ)

เริ่มส่งโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 2565

ดูรายละเอียดและส่งโครงการได้ที่ https://click4planet.cpgroupsustainability.com/