ซีพีน่าน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2566 มุ่งหวังนำความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง (นสก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 22 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลักสูตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พ.ค.- 15 มิ.ย. 2566 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นำที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหารส่งเสริมการเกษตร หรือดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รวม 95 คนโดยแบ่งเป็นการอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างทั่วถึง

คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “การร่วมทำหลักสูตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ เป็นไปตามพันธกิจของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรได้อีกด้วย”

การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2566 ในหัวข้อการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและการวางแผนโมเดลธุรกิจเกษตร แนวทางการสร้างตลาด Online และ Offline ด้วยการใช้นวัตกรรม เครื่องมือ และเทคโนโลยี และกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ผู้นำที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหารส่งเสริมการเกษตร นำความรู้ไปถ่ายทอดและต่อยอดในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม