ค่านิยม 6 ประการ : ทำเร็วและมีคุณภาพ กับ โครงการ เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน

ค่านิยม 6 ประการ : ทำเร็วและมีคุณภาพ กับ โครงการ เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ได้มาฝึกประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างรายได้ระหว่างฝึกอาชีพ และสามารถร่วมทำงานกับบริษัทฯ เมื่อจบการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีเบี้ยเลี้ยงและรายได้ระหว่างการฝึกงาน ในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านบริหารธุรกิจและการจัดการร้านค้าปลีก รวมถึงได้รับโอกาสในการสร้างอาชีพ

สิ่งที่โครงการนี้เข้าไปดำเนินการคือการประชาสัมพันธ์ที่วิทยาลัย เดินทางรับนักศึกษาฝึกงาน ส่งนักศึกษาฝึกงานตามหอพัก ฝึกอบรมก่อนลงร้านสาขา บริหารให้นักศึกษาได้เริ่มงานตามร้านสาขา จัดกำหนดการอาจารย์มานิเทศนักศึกษา จัดพิธีมอบใบประกาศณียบัตรรับรองการฝึกงาน และเดินทางส่งนักศึกษาเมื่อฝึกงานเสร็จสมบูรณ์

โครงการ เตรียมความพร้อม สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกงาน ช่วยให้นักศึกษามีทักษะกล้าในการนำเสนอ และมีความคิดต่อยอด สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 37,257 คน รายได้ที่นักศึกษาได้รับเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 4,917,924,000 บาท และจำนวนนักศึกษาที่กลับเข้ามาทำงานกับทางบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 1,204 คน