เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ยกย่องเชิดชูโครงการซี.พี. เพื่อความยั่งยืน และ Chairman Awards รางวัลการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม  ในวันที่ 6  และ 7 ธันวาคม 2565 ณ อาคารทรูดิจิทัลพาร์ค เวสต์

เครือซีพี เตรียมจัดงานมอบรางวัลโครงการแห่งความภาคภูมิใจของคนซีพีที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานช่วยเหลือสังคม โดยในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการซี.พี.เพื่อความยั่งยืน ประจำปื 2565  เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานผู้คิดค้นและดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สามาช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชน สังคม หรือกลุ่มเปราะบาง ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีผลงาน โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 จำนวน 59   และประจำปี 2565  จำนวน 63 โครงการ รวม 122 โครงการ  ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ อาคารทรูดิจิทัลพาร์ค เวสต์

รางวัลโครงการซี.พี.เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการจากภายนอก คือ ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์  และคุณบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทยพับลิก้า และคณะกรรมการจากภายใน อาทิ คุณพัชรี คงตระกูลเทียน ดร.สดุดี สุพรรณไพ คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ คุณเกษม ตั้งทรงศักดิ์ และคุณเชอรี่ หวัง

ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ   34 โครงการ 2.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   26 โครงการ 3.โครงการส่งเสริมการศึกษา 24 โครงการ 4.โครงการส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางสังคม   23 โครงการ 5.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 15 โครงการ โดยเป็นโครงการจากประเทศไทย 79 โครงการ เขตประเทศจีน 24 โครงการ เวียดนาม 8 โครงการ ลาว 3 โครงการ มาเลเซีย กัมพูชาประเทศละ 2 โครงการ และอเมริกา อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ ประเทศละ 1 โครงการ

สำหรับในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานมอบรางวัล Chairman Awards  ซึ่งเป็นการยกย่องผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น โดยแบ่งเป็นผลงานออกเป็น 3 ด้าน คือ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  และผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดย ณ อาคารทรูดิจิทัลพาร์ค เวสต์

ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานด้านเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอก ได้แก่ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล๊อต แพลนด์ จำกัด และ สวทช. ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอินเวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมกับคณะกรรมการภายใน ได้แก่ คุณเจริญ  แก้วสุกใส ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแรม จำกัด และรศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันตัดสินเข้าสู่รอบสุดท้าย 71 ผลงาน

ผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจซึ่งมีคณะกรรมการภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม และคุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ Client Solutions Executive IBM Thailand Co., Ltd พร้อมด้วยคณะกรรมการภายใน รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และคุณสันติ วิทยาพิภพสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการด้านบัญชีการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดร่วมตัดสินผลงานและคัดเลือกผลงานในรอบสุดท้ายรวม 61 ผลงาน

ส่วนผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการภายนอก ประกอบด้วย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ  ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ผศ.ดรนิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณศศิน เฉลิมลาภ  ประธานกรรมการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยคณะกรรมการภายใน คุณพัชรี คงตระกูลเทียน Chief Compliance Officer Corporate Compliance Office, Charoen Pokphand Group และคุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  ร่วมพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการกลั่นกรองร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานในรอบสุดท้ายรวม 19 ผลงาน

ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และร่วมลุ้นว่าทีมไหนจะได้รับรางวัล Chairman Awards  ประจำปี 2565  โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจ FB wearecp