“สบขุ่นโมเดล” ร่วมให้การต้อนรับ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาสลงพื้นที่เปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ และตรวจติดตามหน่วยงานภาคสนาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ติดตามงาน ณ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน โครงการสบขุ่นโมเดล สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับโอกาสต้อนรับและรายงานความคืบหน้าโครงการฯ

ทั้งนี้ นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการสบขุ่นโมเดล ซึ่งดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนน่าน โดยโครงการ “สบขุ่น โมเดล” อ.ท่าวังผา จ.น่าน ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน สามารถฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวกลับมา 2,148 ไร่ และได้รับการรับรองจากโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 5,059.534 tCO2eq ควบคู่กับการพัฒนากาแฟแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แปลงปลูก โรงแปรรูป และร้านกาแฟ

ซึ่งนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายสำคัญ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ บ้านสบขุ่น ซึ่งในปี 2562 ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน และอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อุปทานกาแฟ และเป็นจุดเริ่มต้นในการรับซื้อกาแฟเชอร์รี่จากเกษตรกร นำมาแปรรูปจัดจำหน่าย ภายใต้การบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนฯ สร้างรายได้กว่า 2,500,000 บาท เป็นการส่งเสริมความเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ต่อไป ทั้งนี้ในอนาคตสบขุ่นโมเดลมีแผนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ ในการรับซื้อกาแฟเชอร์รี่ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดน่าน พร้อมทั้งต่อยอดและยกระดับชุมชนสู่พื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป