เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณสุเมธ เหล่าโมราพร ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“กตัญญู เป็นเหมือนรากฐานที่ทำให้ชีวิตจิตใจเติบโต เป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ”

‘คุณสุเมธ เหล่าโมราพร’ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณสุเมธ เหล่าโมราพร

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู