เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเชิญร่วมบรรยายพิเศษ ชูโมเดลจัดการธุรกิจเกษตรชุมชน พื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และภาคอีสาน ยกระดับพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อเร็วๆนี้ คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการความยั่งยืนและกิจการเพื่อสังคม ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Agribusiness Management and Social Enterprise for Community Development” ในงาน Agricultural Innovation Market Fair จัดโดย National Agriculture and Forestry Research Institute แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สนับสนุนโดย องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในครั้งนี้ได้นำเสนอหลักคิดและหลักปฏิบัติงานผ่านในพื้นที่การทำงานจริงระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน จากจุดเริ่มต้นเข้าไปแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนอาชีพ สู่การพัฒนางานด้านความยั่งยืน และยกระดับในการขับเคลื่อนสู่โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ชุมชนจะต้องบริหารได้ด้วยตัวเอง

โดยโครงการงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และภาคอีสาน ได้ยึดการทำงานอยู่บนหลักสามประโยชน์ ประเทศชาติ ประชาชน เเละบริษัท เชื่อมสู่ 3 เสาหลักด้านความยั่งยืน ทั้งในด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการสบขุ่นโมเดล จ.น่าน ศูนย์วิจัยกาแฟบ้านกองกาย จ.เชียงใหม่ และผักมูลค่าสูง จ.อุดรธานี เป็นต้น ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 120 คน อาทิ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกษตรและป่าไม้ของ สปป ลาว, เกษตรกร, นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่